Καταστατικό

Print Friendly

katastatiko omospondia

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ –ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 

Ιδρύεται Ένωση Πρωτοβάθμιων Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Μηχανικών Τ.Ε., μέλη των οποίων είναι το με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, προσωπικό των Υπουργείων, Περιφερειών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού καθώς και οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1264/82, με έδρα την Αθήνα και επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»  ή συντετμημένα Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

Η σφραγίδα είναι κυκλική, περιφερειακά αναγράφεται ο τίτλος «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»  ενώ στο κέντρο αναγράφεται ο τίτλος συντετμημένα (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.) και το έτος ίδρυσης (1995)

 

Άρθρο 2

 ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι:

 1. Η προαγωγή και εξύψωση του τεχνικού και γενικότερα του μορφωτικού και επιστημονικού επιπέδου και της επαγγελματικής στάθμης των εργαζομένων Μηχανικών ΤΕ στο Δημόσιο.
 2. Η προάσπιση των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων, η προαγωγή των όρων της εξάσκησης του επαγγέλματος, η διαφύλαξη και διεύρυνση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων καθώς και των συνδικαλιστικών ελευθεριών.
 3. Η εξύψωση του γοήτρου και του κύρους των Δημοσίων Τεχνικών Υπηρεσιών και γενικότερα η προσπάθεια για βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης που θα λειτουργεί στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των λαϊκών συμφερόντων.
 4. Η δίκαιη κατανομή υλικών και ηθικών αμοιβών που παρέχει η Διοίκηση και το Κράτος.
 5. Η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μελών, καθώς και η συνδρομή του στα μέλη εκείνα που χρειάζονται ηθική και οικονομική βοήθεια
 6. Η συμβολή στη διαφύλαξη της ειρήνης, στην ανάπτυξη πνευματικής αλληλεγγύης και συνεργασίας, την κατοχύρωση και προαγωγή των δημοκρατικών θεσμών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
 7. Η προώθηση και συμμετοχή στους αγώνες για την οικολογία και το περιβάλλον.
 8. Η κύρωση των διεθνών συμβάσεων, οι οποίες δίνουν την δυνατότητα υπογραφής συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

 

Άρθρο 3

 ΜΕΣΑ

Τα κυριότερα μέσα για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών είναι:

 1. Η πραγματοποίηση και συμμετοχή σε κάθε είδους διαδικασία για τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τους προαναφερόμενους σκοπούς, η προβολή και η διεκδίκησή τους, με κάθε τρόπο, συμπεριλαμβανομένου και του μέσου της απεργίας, καθώς και μέσω των διαδικασιών και συλλογικών διαπραγματεύσεων.
 2. Η μελέτη των κάθε είδους προβλημάτων (επαγγελματικών, οικονομικών, κοινωνικών κ.λ.π.) των Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων ΤΕ και η διαμόρφωση προτάσεων για τη λύση τους σε σχέση με τα γενικότερα προβλήματα των εργαζομένων.
 3. Η οργάνωση και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των συλλόγων-μελών, με βάση την αρχή της ισότητας και της κοινής δράσης.
 4. Η συνεργασία με άλλες δημοσιοϋπαλληλικές συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων – Ελληνικές ή Διεθνείς- καθώς και με επιστημονικούς ή άλλους φορείς.
 5. Η συμμετοχή σε ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση.
 6. Η ενημέρωση των Μηχανικών Δ.Υ. με την έκδοση φυλλαδίων, εντύπων, τη διοργάνωση συγκεντρώσεων κ.λ.π.
 7. Η δημιουργία επιτροπών και ομάδων εργασίας για την επεξεργασία και την διεκπεραίωση των θεμάτων της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. που θα υποβοηθούν το έργο της Διοίκησης για τη σωστότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της Ομοσπονδίας.
 8. Η συμμετοχή της Ομοσπονδίας στην κορυφαία εκδήλωση των εργαζομένων για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

 ΜΕΛΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 Άρθρο 4

 ΜΕΛΗ

Μέλη της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. γίνονται οι Πρωτοβάθμιες Συνδικαλιστικές οργανώσεις των Μηχανικών υπαλλήλων που υπηρετούν σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Περιφερειών, Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α. Α΄και Β΄βαθμού, στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών (όπως σήμερα ισχύει ή τυχόν μελλοντικά μετονομαστούν) και είναι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. ή ισότιμης Σχολής Μηχανικών του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού, που καλύπτουν γεωγραφικό χώρο Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή Περιφερειών ή ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής. Μέλη της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. δεν γίνονται κλαδικοί σύλλογοι υπουργείου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. Α΄και Β΄βαθμού αυτόνομοι.

Στην αίτηση εγγραφής κάθε νέας οργάνωσης-μέλους πρέπει να αναγράφονται η επωνυμία της οργάνωσης, η έδρα, αριθμοί και χρονολογίες των δικαστικών αποφάσεων αναγνώρισής τους και τυχόν τροποποιήσεων του καταστατικού τους, ο αριθμός των γραμμένων μελών, καθώς και ο αριθμός των μελών που πήραν μέρος στις τελευταίες αρχαιρεσίες.

Η αίτηση επίσης πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής στοιχεία:

 1. Αντίγραφο του Καταστατικού της οργάνωσης
 2. Απόσπασμα του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μελών της Οργάνωσης που αποδέχεται το Καταστατικό της Ομοσπονδίας και αποφασίζει την εγγραφή σε αυτήν.
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού ψηφοφορίας για την εκλογή των οργάνων Διοίκησης, καθώς και τα πρακτικά των σχετικών συνεδριάσεων που φαίνεται η συγκρότηση σε σώμα των οργάνων αυτών.

Η απόφαση για την εγγραφή του νέου μέλους παίρνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και επικυρώνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να εγγράψει κάθε οργάνωση που υποβάλλει αίτηση και πληροί τις προϋποθέσεις του Καταστατικού μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης στην πρώτη τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. Τυχόν άρνηση εγγραφής πρέπει να γίνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση και να γνωστοποιείται έγγραφα στην ενδιαφερόμενη οργάνωση.

 Άρθρο 5

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Οι οργανώσεις μέλη της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. είναι υποχρεωμένες να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθώς και με τις αποφάσεις των νόμιμα εκλεγμένων οργάνων Διοίκησης της Ομοσπονδίας.

 1. Να γνωστοποιούν έγκαιρα στην Ομοσπονδία την ημερομηνία σύγκλησης των Γ.Σ. και την Ημερήσια Διάταξη για να είναι δυνατή η εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας.
 2. Να ανακοινώνουν στην Ομοσπονδία κάθε αλλαγή της σύνθεσης του Δ.Σ. και να εκπληρώσουν ανελλιπώς και έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
 3. Να υποβάλλουν κάθε χρόνο και το αργότερο τριάντα (30) μέρες πριν από τη σύγκληση τακτικού συνεδρίου, έγγραφη έκθεση της αριθμητικής τους δύναμης.
 4. Να γνωστοποιούν στην Ομοσπονδία τυχόν τροποποίηση του Καταστατικού.
 5. Να διακινούν και να προωθούν τα έντυπα της Ομοσπονδίας.
 6. Να αγωνίζονται με όλα τα πρόσφορα μέσα για την υλοποίηση των αποφάσεων της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

Εφόσον οι οργανώσεις-μέλη συμμορφώνονται προς τις παραπάνω υποχρεώσεις, έχουν το δικαίωμα :

α) Να μετέχουν με τους εκπροσώπους τους στα Όργανα Διοίκησης της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

β) Να εκφράζουν με τους εκπροσώπους τους τις απόψεις τους για όλα τα θέματα της Ομοσπονδίας, να ψηφίζουν για την ανάδειξη των οργάνων Διοίκησης και των αντιπροσώπων για τις ανώτερες οργανώσεις και σε όλες τις άλλες ψηφοφορίες για τις δραστηριότητες της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

γ) Να ζητούν την υποστήριξη της Ομοσπονδίας σε κάθε ιδιαίτερο θέμα που ανακύπτει για τα μέλη της οργάνωσης και να έχουν πλήρη και συνεχή ενημέρωση για τα θέματα που διαχειρίζεται η Ομοσπονδία.

δ) Στα πλαίσια των αποφάσεων των Συνεδρίων ή Γενικών Συμβουλίων για το διεκδικητικό πλαίσιο, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο του χώρου ευθύνης τους αφού ενημερώσουν το Δ.Σ. της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

Άρθρο 6

 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Σε κάθε οργάνωση-μέλος της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. που παραβαίνει τους όρους του Καταστατικού, τις αποφάσεις των νόμιμα εκλεγμένων οργάνων Διοίκησης, ή μπαίνει αντιμέτωπη με τους σκοπούς της, μπορούν με απόφαση του Συνεδρίου να επιβληθούν οι παρακάτω ποινές:

α)Έγγραφη επίπληξη

β)Διακοπή της χρηματοδότησης

γ)Προσωρινή διαγραφή μέχρι δυο (2) χρόνια. Μετά τη λήξη του χρόνου διαγραφής, απαιτείται αίτηση επανεγγραφής και καταβολή του δικαιώματος εγγραφής.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξοφληθούν και οι τυχόν οφειλόμενες  πριν τη διαγραφή εισφορές.

Η πρόταση επιβολής ποινής γίνεται από το Γενικό Συμβούλιο ή από το 1/4 των συνέδρων. Η σχετική απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 του αριθμού των παρόντων συνέδρων, ειδικά δε στην περίπτωση αυτή, απαιτείται απαρτία των 2/3 του συνολικού αριθμού των συνέδρων.

Η ψηφοφορία είναι μυστική.

Τέλος, η ποινή της διαγραφής μπορεί να επιβληθεί σε κάθε όργανο-μέλος, που καθυστερεί την καταβολή της συνδρομής πάνω από δυο χρόνια.

Στην περίπτωση αυτή η απόφαση παίρνεται από το Δ.Σ. μετά από δυο εγγραφές προειδοποιήσεις και αίρεται αυτοδίκαια μετά από την καταβολή των καθυστερημένων συνδρομών.

 Άρθρο 7

 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Η αποχώρηση κάθε Συλλόγου-Μέλους από την Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. είναι ελεύθερη και αποφασίζεται από την Γ.Σ. των μελών του. Την απόφαση αυτή το Δ.Σ. του Συλλόγου την γνωστοποιεί στο Γ.Σ. της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. με έγγραφό του που συνοδεύεται από:

 1. Αντίγραφο των Πρακτικών της Γ.Σ., του, όπου φαίνεται η σχετική απόφαση της αποχώρησης.
 2. Παραίτηση από κάθε δικαίωμα πάνω στην περιουσία της Ομοσπονδίας.
 3. Αποδοχή της υποχρέωσης για την καταβολή των εισφορών και οικονομικών υποχρεώσεων του χρονικού διαστήματος που υπήρξε μέλος της Ομοσπονδίας.

Το Γ.Σ. της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., όταν παραλάβει την απόφαση αποχώρησης με το Πρακτικό της Γ.Σ., είναι υποχρεωμένο να προχωρήσει φέρνοντας το θέμα στην πρώτη συνεδρίασή του. Το Γ.Σ. της Ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα να εξετάσει την νομιμότητα και την εγκυρότητα της απόφασης του Γ.Σ. του Συλλόγου, εφόσον υπάρξουν ενστάσεις από μέλη του αποχωρήσαντος συλλόγου, σε περίπτωση δε αμφισβήτησης να προχωρήσει στην άσκηση των νόμιμων ένδικων μέσων, μετά από απόφαση του Γ.Σ. της Ομοσπονδίας. Ως ημερομηνία αποχώρησης συλλόγου-μέλους από την Ομοσπονδία, θεωρείται η ημερομηνία γνωστοποίησης της απόφασης του συλλόγου της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

 Άρθρο 8

 ΜΕΤΡΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ

Η διοίκηση της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. μπορεί να επιβάλλει, με απόφασή της, στις διοικήσεις των συλλόγων – μελών της πειθαρχικά μέτρα και συστάσεις στις παρακάτω περιπτώσεις :

α) Αδικαιολόγητης καθυστέρησης συνδρομών τους πέραν των τριών μηνών.

β) Μη τυχόν γνωστοποίηση τροποποίησης του καταστατικού τους ή αλλαγή στη  σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου τους ή μη παροχής στοιχείων που έχουν  ζητηθεί έγγραφα από την Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

γ) Μη συμμόρφωση στις αποφάσεις της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων

(Συνεδρίου) ή του Γενικού Συμβουλίου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

 ΠΟΡΟΙ

 Άρθρο 9

 ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. είναι τακτικοί και έκτακτοι.

 1. Τακτικοί πόροι είναι η εισφορά για το δικαίωμα εγγραφής κάθε νέου-μέλους οργάνωσης και η τακτική ετήσια συνδρομή. Σαν βάση λαμβάνεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών της κάθε            οργάνωσης.

Για την εγγραφή Πρωτοβάθμιας Οργάνωσης στην Ομοσπονδία καταβάλλεται ποσό δέκα (10) ευρώ ανά μέλος της, ενώ δεν καταβάλλεται στην πορεία το αντίστοιχο ποσό για κάθε νέο μέλος της πρωτοβάθμιας οργάνωσης. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται μετά από απόφαση του Συνεδρίου.

Για την τακτική ετήσια συνδρομή καταβάλλεται από τους πρωτοβάθμιους συλλόγους το ποσόν των έξι (6) ευρώ επί τον αριθμό των μελών τους που έλαβαν μέρος στις αρχαιρεσίες.

 1. Έκτακτοι πόροι είναι οι προαιρετικές εισφορές των οργανώσεων-μελών, ο πόρος 1,5% από το επίδομα 3‰, οι διάφορες δωρεές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και φορείς, εφόσον δεν θέτουν όρους που να αντίκεινται στους σκοπούς της Ομοσπονδίας και αφού πρώτα εγκριθούν από το Γενικό Συμβούλιο οι πόροι από διάφορες εκδηλώσεις και τέλος έκτακτες υποχρεωτικές εισφορές που αποφασίζονται από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων ή το Γενικό Συμβούλιο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ομοσπονδίας.
 2. Από τους πόρους της Ομοσπονδίας θα καλύπτονται: α) τα έξοδα μετάβασης και παραμονής των συμμετεχόντων στις διάφορες συνεδριάσεις των οργάνων της (Δ.Σ.-Γ.Σ.-Συνέδριο- Λειτουργικές Δαπάνες – Προσωπικό ) και β) η οικονομική ενίσχυση των μελών της από το 25% της χρηματοδότησης του πόρου 1,5% του επιδόματος (αφαιρουμένου  του ποσού που αναλογεί από τη χρηματοδότηση σε ποσοστό 15%, όπως αυτό αναφέρεται στην περίπτωση Β΄ της υπ’ αριθμ. 2/34846/0022/3-8-2005 κοινής Υπουργικής Απόφασης και κράτησης φόρου).
 3. Με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου μπορούν να τροποποιηθούν οι οικονομικοί όροι του άρθρου αυτού έπειτα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του 1/3 των μελών του Γ. Σ.

 Άρθρο 10

 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΜΕΛΟΣ

Ταμειακά τακτοποιημένος θεωρείται ο σύλλογος-μέλος που δεν οφείλει στην Ομοσπονδία συνδρομές παραπάνω από τρεις (3) συμπληρωμένους μήνες.

 Άρθρο 11

 ΒΙΒΛΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Η Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

α) Μητρώο των Συλλόγων – Μελών.

β) Βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

γ) Βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Γενικού Συμβουλίου

δ) Βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ε) Βιβλία εισπράξεων και πληρωμών στα οποία καταχωρούνται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές καθώς και γραμμάτια εισπράξεων που αριθμούνται και θεωρούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή πριν τη χρησιμοποίησή τους.

στ) Βιβλία καταχώρησης εντολών δαπανών υπογραφόμενα από τον Πρόεδρο.

ζ) Βιβλίο περιουσίας στο οποίο καταγράφεται κάθε περιουσιακό στοιχείο, κινητό ή ακίνητο.

η) Βιβλίο πρωτοκόλλου

θ) Μητρώο Συνέδρων

ι)  Κάθε άλλο Βιβλίο που κρίνεται απαραίτητο ή χρήσιμο από το Δ.Σ. της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

 ΟΡΓΑΝΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 Άρθρο 12

 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Όργανα Διοίκησης της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. είναι :

 1. Το Συνέδριο
 2. Το Γενικό Συμβούλιο
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο
 4. Η Ελεγκτική Επιτροπή σαν όργανο ελέγχου
 5. Η Επιτροπή Νομιμοποίησης

 

Άρθρο 13

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το Συνέδριο συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των συλλόγων-μελών της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού.

 1. Σύνεδροι για το Συνέδριο της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικοί και αναπληρωματικοί, εκλέγονται από τις γενικές συνελεύσεις των συλλόγων-μελών της, με μυστική ψηφοφορία και σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, με βάση τον αριθμό των μελών του συλλόγου-μέλους που ψήφισαν και με πάγιο εκλογικό μέτρο τον αριθμό δώδεκα (12). Αν μετά τη διαίρεση του αριθμού των ψηφισάντων δια δώδεκα (12) απομένει υπόλοιπο ψήφων έξι (6) και άνω, τότε εκλέγεται ακόμη ένας σύνεδρος. Αν στις εκλογές συλλόγου-μέλους ψήφισαν λιγότεροι από το μισό του αριθμού που αποτελεί το μέτρο, τότε ο σύλλογος-μέλος δεν αντιπροσωπεύεται.
 2. Αν στις εκλογές συλλόγου-μέλους ψήφισαν λιγότεροι του εκλογικού μέτρου αλλά  περισσότεροι του μισού, τότε εκλέγεται ένας (1) σύνεδρος. Η θητεία των συνέδρων παρακολουθεί τη θητεία των οργάνων της Διοίκησης της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. Ειδικότερα, αρχίζει από τη σύγκληση του πρώτου, μετά την εκλογή τους, τακτικού συνεδρίου και λήγει με τη σύγκληση του μετά τριετία του τακτικού συνεδρίου για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. εκτός αν διαφορετικά ορίζει το καταστατικό του συλλόγου-μέλους.
 3. Αποκλείεται η με οποιονδήποτε τρόπο εξουσιοδότηση συμμετοχής στα συνέδρια της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

Κάθε σύλλογος υποχρεούται εντός είκοσι πέντε(25) ημερών από τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των συνέδρων στο συνέδριο της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., να γνωστοποιεί το αποτέλεσμα των εκλογών με έγγραφο του συνοδευόμενο από επικυρωμένο αντίγραφο εκλογής.

Οι σύνεδροι εγγράφονται στο μητρώο συνέδρων της Ομοσπονδίας και εφοδιάζονται με κάρτα συνέδρου για την είσοδο και συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου.

 Άρθρο 14

 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το κυρίαρχο όργανο Διοίκησης της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. είναι το συνέδριο και έχει αρμοδιότητα για κάθε θέμα που έχει σχέση με την Ομοσπονδία και τους συλλόγους –μέλη της. Αποφασίζει για κάθε θέμα, εποπτεύει και ελέγχει τα υπόλοιπα όργανα της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. και ειδικότερα :

α) Ψηφίζει το πρόγραμμα δράσης της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

β) Διενεργεί έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών πράξεων του Δ.Σ.

γ) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του προηγούμενου οικονομικού χρόνου της θητείας και εγκρίνει τον προϋπολογισμό του επόμενου.

δ) Εκλέγει από τους συνέδρους το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, την Ελεγκτική Επιτροπή Νομιμοποίησης, καθώς και τους αντιπροσώπους για ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση.

ε) Αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού.

στ) Αποφασίζει οριστικά για διαγραφή συλλόγου-μέλους.

η) Αποφασίζει για διάλυση της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

θ) Συζητεί και αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα.

 

Άρθρο 15

 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Τακτικά συνέδρια της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. γίνονται μέσα στο πρώτο δεκαοχτάμηνο (18μηνο) από την ανάληψη καθηκόντων του νέου Δ.Σ. και κατά το τέλος της θητείας του Δ.Σ. και όχι πέραν των τριάντα έξι(36) μηνών. Περιλαμβάνει υποχρεωτικά στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

α) Τον διοικητικό απολογισμό των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Συμβουλίου.

β) Τον οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου χρόνου της θητείας του και τον προϋπολογισμό του χρονικού διαστήματος που ακολουθεί.

γ) Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση.

Έκτακτο συνέδριο γίνεται όταν κριθεί αναγκαίο από το Γενικό ή το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους τουλάχιστον το 1/5 του συνολικού αριθμού των συνέδρων, είτε τουλάχιστον το 1/3 των πρωτοβάθμιων συλλόγων-μελών. Στην αίτηση περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την ημέρα που θα παραλάβει την αίτηση.

Το συνέδριο είτε είναι τακτικό, είτε είναι έκτακτο, γνωστοποιείται στους Συνέδρους με απευθείας έγγραφη ειδοποίηση και μέσω των οργανώσεών τους δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν την πραγματοποίησή του. Η έγγραφη πρόσκληση περιλαμβάνει:

α) τον τόπο σύγκλησης

β) τον χρόνο σύγκλησης

γ) τον αύξοντα αριθμό συνεδρίου

δ) Τη διευκρίνιση αν πρόκειται για τακτικό ή έκτακτο και

ε) την ημερήσια διάταξη.

 

Άρθρο 16

 ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Το συνέδριο θεωρείται ότι έχει απαρτία όταν παρίσταται το πενήντα τοις εκατό (50%) συν (+) ένας (1) των εκλεγμένων συνέδρων.

Για την περίπτωση που στο συγκαλούμενο συνέδριο δεν υπάρχει απαρτία, αυτό ορίζεται να συγκληθεί εκ νέου σε όχι λιγότερες από πέντε (5) και όχι περισσότερες από δέκα (10) μέρες, οπότε θεωρείται ότι έχει απαρτία με το 1/3 του συνολικού αριθμού των συνέδρων.

Σε περίπτωση και πάλι μη απαρτίας το Συνέδριο συγκαλείται για Τρίτη φορά μέσα στις ίδιες προθεσμίες με το δεύτερο και θεωρείται ότι έχει απαρτίας με το ¼ του συνολικού αριθμού των Συνέδρων.

Πριν από την έναρξη του Συνεδρίου γίνεται η νομιμοποίηση των συνέδρων από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από τρεις συνέδρους που εκλέγονται από το εκλογοαπολογιστικό συνέδριο, από τον Οργανωτικό Γραμματέα και τον Ταμία του Δ.Σ.

Η επιτροπή αυτή ελέγχει τη νομιμότητα των παραστατικών εγγράφων των εκλογών των πρωτοβάθμιων συλλόγων-μελών της Ομοσπονδίας και λοιπών σχετικών εγγράφων με το θέμα αυτό πριν την έναρξη του συνεδρίου και την ταμειακή ενημέρωση των συλλόγων-μελών σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του παρόντος Καταστατικού την ημέρα έναρξης του συνεδρίου.

Η είσοδος στο χώρο του συνεδρίου ελέγχεται από τον Οργανωτικό Γραμματέα και η απαρτία διαπιστώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με βάση ενημερωμένη και έγκυρη κατάσταση των συνέδρων, που συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφεται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Την κατάσταση αυτή μονογράφουν πλάι στα ονόματά τους οι αντιπρόσωποι πριν την είσοδό τους στο χώρο του συνεδρίου.

Αν κατά τη διάρκεια των εργασιών υποβληθεί ένσταση απαρτίας από δέκα (10) τουλάχιστον συνέδρους και διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, η συνεδρίαση λύεται για την επόμενη, αλλά οι αποφάσεις που έχουν παρθεί μέχρι την υποβολή της ένστασης θεωρούνται έγκυρες εκτός αν πρόκειται για αποφάσεις τροποποίησης του Καταστατικού ή διάλυσης της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., οι οποίες είναι έγκυρες μόνο εφόσον υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία.

Στο συνέδριο της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., όταν πρόκειται να συζητηθεί λογοδοσία του Γ.Σ. ή του Δ.Σ., είναι δυνατόν να παρίσταται το Γ.Σ. ή το Δ.Σ. με όλα τα μέλη του, που μπορούν να έχουν συμμετοχή στις συζητήσεις που θα γίνουν πάνω στη λογοδοσία.

Μετά το τέλος αυτών των συζητήσεων τα μέλη του Γ.Σ. ή του Δ.Σ. που δεν είναι αντιπρόσωποι αποχωρούν.

Εξαιρετικά, ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας του Δ.Σ. παραμένουν μέχρι το τέλος των εργασιών του συνεδρίου, χωρίς δικαίωμα να ψηφίζουν ή να εκλέγονται εάν δεν είναι σύνεδροι.

Όταν προκύπτει θέμα μυστικής ψηφοφορίας ορίζονται από το Συνέδριο τρεις(3) ψηφολέκτες.

Αφού διαπιστωθεί απαρτία, το Προεδρείο του συλλόγου-μέλους, στην έδρα του οποίου γίνεται το Συνέδριο, κηρύσσει την έναρξη των εργασιών του.

Αμέσως εκλέγεται τριμελές (3μελές) Προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και ένα μέλος με μυστική ψηφοφορία ή δι’ ανατάσεως των χειρών. Μαζί με το Προεδρείο εκλέγονται με ανάταση του χεριού και δύο Γραμματείς, που φροντίζουν για τη μαγνητοφώνηση και την κατά οποιοδήποτε τρόπο καταγραφή των συζητήσεων και αποφάσεων του συνεδρίου και στη συνέχεια για την καταχώρηση στο βιβλίο των πρακτικών του συνεδρίου, τα οποία και παραδίδουν στο Δ.Σ.

Οι αποφάσεις στο συνέδριο παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, που ψηφίζουν με απλή ανάταση του χεριού, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά από άλλα άρθρα του Καταστατικού αυτού ή τους νόμους.

 

Άρθρο 17

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Όργανο Διοίκησης της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. είναι το ενδεκαμελές (11μελές) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 20 κάθε τρία (3) χρόνια (συμπεριλαμβανομένου και του παρόντος Δ.Σ.) και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Α΄και Β΄Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και έξι (6) μέλη (Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα, Αναπληρωτή Ταμία, Υπεύθυνο Τύπου, Οργανωτικό Γραμματέα, Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων, Υπεύθυνο Τεκμηρίωσης και Αλληλεγγύης).

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Ομοσπονδία βάσει του Νόμου και του Καταστατικού, παίρνει έγκυρες αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών της Ομοσπονδίας εκτός από τα θέματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Συνεδρίου ή του Γενικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ., με τη βοήθεια βοηθητικών επιτροπών, παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την υλοποίηση των αποφάσεών του καθώς και των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου και του Συνεδρίου, διαχειρίζεται την περιουσία της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. και προγραμματίζει και συντονίζει την όλη δραστηριότητά της.

Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν  να υλοποιούν τις αποφάσεις της πλειοψηφίας και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το Καταστατικό και τις αποφάσεις του Συνεδρίου και του Γενικού Συμβουλίου, ακόμη και αν διαχώρισαν αιτιολογημένα τη θέση τους που είναι γραμμένη στα πρακτικά, εκτός αν παραβαίνουν τη νομοθεσία και αν αντίκεινται στις αρχές και στους σκοπούς της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια (1) φορά το μήνα και έκτακτα όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τέσσερις (4) από τους Συμβούλους με έγγραφη πρόσκληση που αναγράφει τα θέματα για συζήτηση και τον τόπο και χρόνο της συνεδρίασης.

Απαρτία θεωρείται ότι υπάρχει όταν παραβρίσκονται έξι (6) από τους έντεκα (11) συμβούλους.

Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία και σε περίπτωση  ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.

Αν ένα μέλος του Δ.Σ. απουσιάσει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις του γίνεται έγγραφη υπόμνηση και κλήση σε υποχρεωτική παρουσία. Στη συνέχεια εάν δεν προσέλθει μπορεί να εκπέσει από τη θητεία του με απλή απόφαση του Δ.Σ. και να αντικατασταθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20.

Κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ. έχει τα εξής καθήκοντα :

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. στις κρατικές και λοιπές αρχές καθώς και στα δικαστήρια. Φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων Διοίκησης της Ομοσπονδίας και συνυπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα.

Ο Α΄Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλα τα παραπάνω καθήκοντα, ενώ είναι υπεύθυνος της αμφίδρομης ενημέρωσης και πληροφόρησης μεταξύ του Δ.Σ. και των Οργανώσεων-Μελών.

Ο Β΄Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο και τον Α΄Αντιπρόεδρο όταν αυτοί κωλύονται και έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της υλοποίησης των αποφάσεων του συνεδρίου και του Γ.Σ. από τους συλλόγους-μέλη της Ομοσπονδίας και εισάγει υποχρεωτικά τα θέματα των συλλόγων-μελών ή των συνέδρων στο Γ.Σ. ή στο συνέδριο αντίστοιχα.

Ο Γενικός Γραμματέας διαχειρίζεται το Γραφείο της Ομοσπονδίας, κρατά τη σφραγίδα και τηρεί όλα τα βιβλία εκτός του Ταμείου, δηλαδή 1) το μητρώο μελών, 2) το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Συνεδρίου, 3) τα βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Συμβουλίου, 4) το πρωτόκολλο των εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων και το σχετικό αρχείο. Επίσης ο Γενικός Γραμματέας διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλα τα παραπάνω καθήκοντα και δύναται να είναι αρμόδιος για την τήρηση των πρακτικών κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Ο Οργανωτικός Γραμματέας αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα ή τον Αναπληρωτή του όταν αυτοί απουσιάζουν ή κωλύονται και μεριμνά για τα οργανωτικά θέματα της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., εισηγούμενος στο Διοικητικό Συμβούλιο τα κάθε φορά κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τους, ενώ είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία των συνεδριάσεων (Δ.Σ.-Γ.Σ.-Συνέδριο). Τηρεί το Μητρώο των Συνέδρων και είναι μέλος της πενταμελούς Επιτροπής Νομιμοποίησης.

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τα οικονομικά της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. Διενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές και τηρεί τα σχετικά βιβλία που είναι:

 1. Το βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών
 2. Το βιβλίο περιουσίας
 3. Τα βιβλία καταχώρησης εντολών δαπανών και
 4. Τα γραμμάτια εισπράξεων

Ο Ταμίας συνάσσει τον οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων που μετά από την έγκρισή του από το Δ.Σ. τίθεται στην κρίση του Συνεδρίου κάθε χρόνο. Οι πληρωμές γίνονται μετά από απόφαση του Δ.Σ.. Ο Ταμίας για τις τρέχουσες πληρωμές μπορεί να κρατά στη διάθεσή του ποσό μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό είναι υποχρεωμένος να το έχει κατατεθειμένο στο Ταμιευτήριο ή σε Τράπεζα. Είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια και για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία. Οι αναλήψεις των χρημάτων επιτρέπονται μετά από έγγραφη εξουσιοδότηση του Προέδρου, όπως και οι πληρωμές δαπανών, που υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο.

Ο Ταμίας, επίσης είναι μέλος της 5μελούς Επιτροπής Νομιμοποίησης

Ο Αναπληρωτής Ταμίας αναπληρώνει τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλα τα καθήκοντα του, ενώ είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των οργανώσεων-μελών ως προς τις ταμειακές υποχρεώσεις τους.

Ο Υπεύθυνος Τεκμηρίωσης και Αλληλεγγύης τηρεί αρχεία για κάθε θέμα (ανακοινώσεις τύπου, αλληλογραφία, εγκυκλίους ΦΕΚ κ.λ.π.) που αφορά την Ομοσπονδία, ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορεί να ενημερωθεί ο κάθε ενδιαφερόμενος για οποιοδήποτε θέμα. Επίσης, παρακολουθεί ενημερώνεται και εισηγείται στο Δ.Σ. για θέματα που έχουν να κάνουν με κοινωνικά, οικονομικά  προβλήματα συναδέλφων, αλλά και γενικότερων κοινωνικών  προβλημάτων.

Ο Υπεύθυνος Τύπου διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Ομοσπονδίας προς τον Τύπο και γενικά τα Μ.Μ.Ε. ενώ είναι υπεύθυνος για την εκτύπωση και διανομή των εντύπων της Ομοσπονδίας.

Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων οργανώνει τις συνεντεύξεις τύπου της Ομοσπονδίας καθώς και κάθε εκδήλωση που προβάλλει την Ένωση και το έργο της. Παράλληλα είναι υπεύθυνος για εκδηλώσεις πολιτιστικού περιβαλλοντικού, οικολογικού κ.λ.π. περιεχομένου.

 Άρθρο 18

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Όργανο Διοίκησης της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. παράλληλα με το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο  αποτελείται από τους Προέδρους   των Οργανώσεων-Μελών ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του συλλόγου-μέλους κατέχει θέση στο Προεδρείο της Ομοσπονδίας αναπληρώνεται στο Γενικό Συμβούλιο από το νόμιμο αναπληρωτή του.

Το Γενικό Συμβούλιο εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων του συνεδρίου από το Δ.Σ. και αποφασίζει για θέματα που εισηγείται το Δ.Σ.

Οι αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Απαρτία θεωρείται ότι υπάρχει όταν παρευρίσκονται τα 3/5 από τα μέλη του.

Το Γενικό Συμβούλιο συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά δυο φορές το χρόνο και έκτακτα όταν αποφασιστεί από αυτό (το Δ.Σ.) ή ζητηθεί από το 1/3 των μελών του Γενικού Συμβουλίου με έγγραφη αίτηση στην οποία αναγράφονται και τα θέματα για συζήτηση ή από την Ε.Ε. για επισημανθέντα οικονομικά προβλήματα.

Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει το Γενικό Συμβούλιο σε διάστημα δέκα (10) το πολύ ημερών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης.

Στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου εκλέγεται Πρόεδρος της συνεδρίασης, τα δε πρακτικά κρατάει ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.

 

Άρθρο 19

 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από τριμελή (3μελή) Ελεγκτική Επιτροπή. Αυτή εκλέγεται από το συνέδριο ταυτόχρονα και για ίσο χρονικό διάστημα με το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Ελεγκτική Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο στις ίδιες προθεσμίες που συνέρχεται το Δ.Σ. και κατά τον ίδιο τρόπο με αυτό.

Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει δύο (2) φορές το χρόνο με πρόσκληση του Προέδρου της και έκτακτα όταν ζητηθεί από το Δ.Σ. ή από δύο μέλη της.

Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να κάνει έλεγχο οποτεδήποτε στα οικονομικά και τα βιβλία της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. και υποβάλλει υποχρεωτική έκθεση κατά τη σύγκληση του τακτικού Συνεδρίου, καθώς και όποτε άλλοτε κρίνει αναγκαίο.

Άρθρο  20

 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Δύο μήνες πριν τη λήξη της θητείας του απερχόμενου Δ.Σ. αρχίζει η διαδικασία της προκήρυξης του εκλογοαπολογιστικού συνεδρίου, το οποίο πρέπει να διεξαχθεί εντός τριάντα έξι (36) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Δ.Σ.

Τα μέλη του συνεδρίου αποτελούν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από τους πρωτοβάθμιους συλλόγους-μέλη της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος Καταστατικού.

Το συνέδριο, αφού ολοκληρώσει τα θέματα της έγκρισης των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. του ταμειακού απολογισμού και προϋπολογισμού, προχωρεί στη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Τριμελούς Επιτροπής Νομιμοποίησης Συνέδρων και Αντιπροσώπων της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., για την ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση που μετέχει εφόσον βέβαια για το τελευταίο είναι η κατάλληλη χρονική περίοδος. Ειδικά για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση, οι αρχαιρεσίες μπορούν να γίνουν πριν τη λήξη της τριετίας σύμφωνα και με τα οριζόμενα από το καταστατικό Συλλογικά της όργανα.

Η εκλογή γίνεται από την διεύθυνση Πενταμελούς(5μελούς) Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέγεται από το Συνέδριο, αμέσως μετά την εκλογή του Προεδρείου και κατά την ψηφοφορία προεδρεύεται από δικαστικό σύμφωνα με το νόμο.

Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για τη συντήρηση της τάξης και την αδιάβλητη διαδικασία των εκλογών, βάσει του Νόμου, του Καταστατικού και της Έκθεσης της Επιτροπής για την νομιμοποίηση των Συνέδρων.

Υποψηφιότητες για το Δ.Σ., την Ελεγκτική Επιτροπή ή για Αντιπροσώπους της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. στην ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση που είναι μέλος, μπορούν να υποβάλλουν συνδυασμοί υποψηφίων ή μεμονωμένοι υποψήφιοι, σε προθεσμία που καθορίζεται από την Εφορευτική  Επιτροπή, στα περιθώρια που επιτρέπει ο χρόνος του συνεδρίου.

Οι υποψήφιοι για όλες τις παραπάνω θέσεις δεν μπορούν να είναι μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

Το σύστημα ανάδειξης των εκλεγομένων σε όλες τις παραπάνω θέσεις είναι η απλή αναλογική. Κάθε συνδυασμός εκλέγει αριθμό υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική του δύναμη.

Οι έδρες του Δ.Σ. και των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται.

Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπόμενου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την Ελεγκτική Επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Ο χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.

Ο συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες ή εκλέγει τόσους  μόνο αντιπροσώπους όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων κατανέμονται κατά σειρά τους συνδυασμούς που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο των ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

Από τον κάθε συνδυασμό επιλέγονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για τις έδρες του οργάνου ή των αντιπροσώπων, κατά σειρά  επιτυχίας, όσοι έχουν πάρει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

Η σημείωση των υποψηφίων της προτίμησης κάθε ψηφοφόρου γίνεται με ένα σταυρό στην αρχή ή το τέλος των ονομάτων, αλλά πάντα στην ίδια θέση για όλα τα ονόματα με στυλό μπλε ή μαύρο. Κάθε διαφορά από αυτήν τη σήμανση επισύρει την ακύρωση του ψηφοδελτίου. Ο αριθμός των σταυρών μπορεί να είναι μέχρι έντεκα (11) για το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή, μέχρι τρεις  (3) για την Επιτροπή Νομιμοποίησης και μέχρι τον οριζόμενο για την ανώτερη οργάνωση αριθμό αντιπροσώπων για τους αντιπροσώπους. Αν δεν υπάρχει κανείς σταυρός  ή περισσότεροι σταυροί προτίμησης, το ψηφοδέλτιο υπολογίζεται μόνο για τη δύναμη του συνδυασμού. Στην περίπτωση ύπαρξης ενός μόνου ψηφοδελτίου τα παραπάνω όρια σταυροδοσίας περιορίζονται αντίστοιχα σε έξι (6) και τα δυο τρίτα (2/3) του οριζόμενου αριθμού των αντιπροσώπων.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δυο υποψηφίων του ίδιου συνδυασμού η επιλογή γίνεται με κλήρωση.

Το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής κοινοποιείται μέσα σε επτά (7) ημέρες το αργότερο στον υποψήφιο που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, αν ήταν ενιαίο ή στον αντίστοιχο του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει μέσα σε δέκα (10) μέρες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση.

Στην πρώτη συνεδρίαση εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία κατά σειρά τα μέλη για τη συμπλήρωση των θέσεων του Προεδρείου, δηλαδή Προέδρου, Α΄και Β΄ Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, Οργανωτικού Γραμματέα, Ταμία, Αναπληρωτή Ταμία, Υπεύθυνου Τεκμηρίωσης και Αλληλεγγύης, Υπεύθυνου Τύπου, Υπεύθυνου Δημοσίων Σχέσεων, με ξεχωριστή ψηφοφορία για κάθε θέση.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ολομέλεια, επαναλαμβάνεται την επομένη με απλή πλειοψηφία των παρόντων.

Σε περίπτωση ισοψηφίας για κάποια θέση, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέχρι την τελική επιλογή.

Αντίστοιχα με το Δ.Σ. ο πλειοψηφών υποψήφιος της Ελεγκτικής Επιτροπής συγκαλεί τα μέλη της για συγκρότηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του παρόντος.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κενώνεται μια θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή ή στους αντιπροσώπους για την ανώτερη οργάνωση, αυτή συμπληρώνεται από αναπληρωματικό υποψήφιο του ίδιου συνδυασμού, με τήρηση της διαδικασίας ανάδειξης που περιγράφηκε πιο πριν για κάθε ένα από τα παραπάνω όργανα.

Αν το μέλος που αποχωρεί, κατείχε θέση στο Προεδρείο του Δ.Σ., η πλήρωση της θέσης αυτής του Προεδρείου γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών.

Στην περίπτωση αυτή μπορεί να γίνει γενικότερη ανακατανομή των θέσεων του Προεδρείου.

 Άρθρο  21

 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παίρνονται διάφορα μέτρα για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

Τα μέτρα αυτά, που λαμβάνονται σε υλοποίηση σχετικής απόφασης Συνεδρίου, αφορούν τη λειτουργία του Γραφείου της Ομοσπονδίας, την ενοικίαση ή την αγορά χώρου για τη στέγασή της, την αγορά εξοπλισμού και την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού ή την εξωτερική συνεργασία τρίτων επ’ αμοιβή για την διεκπεραίωση των εργασιών.

Επίσης μέτρα μπορούν να αναφέρονται στην έκδοση εφημερίδας ή περιοδικού ή ιστοσελίδας καθώς και άλλου μέσου για το σκοπό αυτό.

 Άρθρο 22

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τροποποίηση του Καταστατικού αυτού μπορεί να γίνει από το Συνέδριο που συγκαλείται για το σκοπό αυτό μετά από απόφαση του Γενικού Συμβουλίου ή ύστερα από αίτηση του 1/3 των Συνέδρων.

Οι Σύνεδροι συγκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση που κοινοποιείται είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία του Συνεδρίου και αναφέρει και τις προτάσεις ή τα σημεία τροποποίησης και βρίσκονται σε απαρτία όταν παρίστανται τα 3/4 του συνολικού αριθμού των Συνέδρων.

Οι σχετικές αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των ¾ τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των παρόντων Συνέδρων.

Η Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. διαλύεται όταν το αποφασίσει το Συνέδριο με πλειοψηφία των 4/5 τουλάχιστον των παρόντων στο Συνέδριο το οποίο και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία για την περίπτωση αυτή με τα 3/4 του συνολικού αριθμού των Συνέδρων.

Επίσης διαλύεται αυτοδίκαια όταν παραμείνουν στη Δύναμή της λιγότερες από δύο (2) οργανώσεις ή ο αριθμός των υπαλλήλων που εκπροσωπεί γίνει μικρότερος από εκατό (100).

Σε περίπτωση διάλυσης, τα περιουσιακά στοιχεία θα περιέλθουν αναλογικά, σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα μέλη κάθε οργάνωσης, σε εκείνες που συμμετείχαν στην τελευταία εκλογή για Δ.Σ.

 

Άρθρο 23

 ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι τρία (23) άρθρα.

Η Σύγκληση του επόμενου Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ανάληψη καθηκόντων του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με σχετική απόφαση που ελήφθη κατά τη σύγκληση του 2ου Τακτικού Συνεδρίου στις 29 -30 /04/2004.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                  Η Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.

 

 

                                                                                                                                                                                           της  Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.                      της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.