Επιστολή της ΑΔΕΔΥ προς τον Υπουργό Εργασίας για την κατάργηση της ρύθ...

Όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων στην επιστολή της η ΑΔΕΔΥ, προς αποκατάσταση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων, το Ελεγκτικό Συνέδριο με απόφασή του, έκρινε ρητώς ότι, για όσο χρόνο διατηρε...