Νόμος 4610/7-5-2019 Συνέργειες Πανεπιστημίων...

Νόμος 4610/7-5-2019 Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλες Διατάξεις. Δείτε τον εδώ...

Ν.Σ.Κ. : Δικαιολογητικά για τις πληρωμές λογαριασμών που αφορούν συμβά...

Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τις πληρωμές λογαριασμών που αφορούν συμβάσεις δημοσίων έργων και διέπονται από τις διατάξεις των Νόμων Ν.4412...

Απόφαση 1045 βεβαιώσεις αποδοχών

Αριθμ. 1045 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς ...