Προδιαγραφές Π.Χ.Π.

Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων (Π.Χ.Π.) του ν. 4447/2016 (Α΄ 241) 

Στατική επάρκεια των αυθαιρέτων

Υπ. Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507 (1) Εφαρμογή της παρ. η του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167). Δείτε την εδώ...

Πιστοποιητικά εμπειρίας

Εγκύκλιος 15 του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με τίτλο Πιστοποιητικά εμπειρίας μελετητών και εταιρειών μελετών. Δείτε εδώ την εγκύκλιο...