Προβάδισμα κατηγοριών

Ελεγκτικό Συνέδριο. ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 135/2016 για το προβάδισμα κατηγοριών...

Ν.Σ.Κ.: Ισοτιμία τίτλων

Σύμφωνα με γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. η οποία εκδόθηκε κατόπιν ερωτήματος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών, για τον οποίο προσκομίζεται βεβαίωση επα...