Διαχείριση αποβλήτων

ΕΔΣΝΑ. Οδηγός σύνταξης τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων

ΚΤΧ 2008

Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΚΤΧ 2008) Δείτε εδώ