Ν. 4024/2011. Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο κ.λ.π

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.

Παρεμβάσεις – Δράσεις της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ

Στις 6/9/2011 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της κυβέρνησης και αποτελεί πλέον Νόμο του κράτους (Ν. 4009 ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) το πρόσφατα ψηφισμένο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.