Ιούν 18, 2021

Ημέρα: 1 Απριλίου 2014

Σε 37 σελίδες οι οποίες περιλαμβάνονται στο Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις», που δημοσιεύθηκε στο: ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014, περιγράφεται η διαδικασία και τα κριτήρια με τα οποία θα γίνει η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων....