Μήνας: Απρίλιος 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4250 26-3-2014

Σε 37 σελίδες οι οποίες περιλαμβάνονται στο Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις», που δημοσιεύθηκε…