Οκτ 23, 2021

Ημέρα: 3 Ιουνίου 2015

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τοµέα Ανωτάτης Εκπαίδευσης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων Νοµού ∆ωδεκανήσου, καλεί τα µέλη του να πάρουν µέρος στις εργασίες...