ΣΥΜΗΔΥΔ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 2015

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τοµέα Ανωτάτης Εκπαίδευσης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων Νοµού ∆ωδεκανήσου, καλεί τα µέλη του να πάρουν µέρος στις εργασίες της 7ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου που θα πραγµατοποιηθούν την 4η Ιουνίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 .µ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιµελητηρίου ∆ωδεκανήσου.