Εγκύκλιος Σπίρτζη για την παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του Ν.4412/2016

Print Friendly, PDF & Email

Εγκύκλιος 18 με θέμα την παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”.

Δείτε τη εδώ