Απρ 23, 2021

Κλαδολόγιο

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 37α/87 "Μερική επέκταση διατάξεων, που ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προσαρμογή διατάξεων στις ρυθμίσεις του Ν.1586/86". ΦΕΚ ΑΡ. Φ. 11/ΤΕΥΧΟΣ Α'/4-2-87...