Κλαδολόγιο

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 37α/87

“Μερική επέκταση διατάξεων, που ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προσαρμογή διατάξεων στις ρυθμίσεις του Ν.1586/86”.

ΦΕΚ ΑΡ. Φ. 11/ΤΕΥΧΟΣ Α’/4-2-87