Απρ 23, 2021

Πολεοδομικά θέματα

  Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. Δείτε ειδικότερα στο άρθρο 31 διατάξεις που αφορούν τους...
Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για χώρους διαχείρισης παλαιών μετάλλων και οικοδομικών υλικών...
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ B 2325/17.9.2013 η «Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. Δ14/43309/2001 (ΦΕΚ 332/Β/28−3−01) απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. “Έγκριση Κανονισμού διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων”»...
Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. οικ. 170545 , Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β΄ της 3ης Ομάδας «Λιμενικά...
Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 6ης ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης...
Το ΥΠΕΚΑ προχώρησε στην έκδοση νέας εγκυκλίου εφαρμογής του νόμου 4178/2013 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης. Με αυτήν ξεκαθαρίζονται ορισμένα ζητήματα ερμηνείας και απαντώνται ερωτήματα ειδικών περιπτώσεων εφαρμογής του νόμο...