Ιαν 7, 2022

Πολεοδομικά θέματα

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για χώρους διαχείρισης παλαιών μετάλλων και οικοδομικών υλικών
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ B 2325/17.9.2013 η «Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. Δ14/43309/2001 (ΦΕΚ 332/Β/28−3−01) απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. “Έγκριση Κανονισμού διενέργειας ελέγχου ποιότητας...
Το ΥΠΕΚΑ προχώρησε στην έκδοση νέας εγκυκλίου εφαρμογής του νόμου 4178/2013 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης. Με αυτήν ξεκαθαρίζονται ορισμένα ζητήματα ερμηνείας και...