Έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: Παρακράτηση ποσοστού 2,5‰ υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) μελών της ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

Στις 12/2/2020 το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε έγγραφο με θέμα: “Παρακράτηση ποσοστού 2,5‰ υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)