Print Friendly, PDF & Email

eptepp_logo_300_2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.) και το – ισότιμο και ομοταγές με τα ελληνικά ΑΕΙ – Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα Διοίκησης, Διαχείρισης και Μάρκετινγκ) διοργανώνουν από κοινού Διαϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο αντικείμενο «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» (Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.). Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη αναγνωρισμένου (ΦΕΚ 2132/Β/28-8-13) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Στο Π.Μ.Σ. – Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής (δηλαδή Πανεπιστημιακών ή Πολυτεχνικών Τμημάτων και Σχολών και πτυχιούχοι Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων – Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονική εξειδίκευση στην ευρύτερη γνωστική περιοχή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και οι βασικές τους σπουδές παρουσιάζουν συνάφεια με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. – Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

Οι εγγραφές στο ΠΜΣ πραγματοποιούνται κατά το δεύτερο 15θήμερο του Σεπτεμβρίου ενώ τα μαθήματα αρχίζουν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και πραγματοποιούνται στο ΤΕΙ Πειραιά στην ελληνική γλώσσα. Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα ισοκατανεμημένα σε δύο (2) εξάμηνα και – στη συνέχεια – η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η κανονική χρονική διάρκεια για την απόκτηση του ΜΔΕ ορίζεται στα τρία (3) εξάμηνα ενώ υπάρχει και πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Το Π.Μ.Σ. – Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. αυτοχρηματοδοτείται και τα συνολικά δίδακτρα είναι 5000 ευρώ ανά φοιτητή, τμηματικά καταβαλλόμενα.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να υποβάλλουν από τις 8 Μαΐου μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου 2014 στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Πειραιά τα εξής έντυπα και δικαιολογητικά:

[ Σημ.: Η Αίτηση μπορεί να προηγηθεί χρονικά και τα λοιπά στοιχεία που ζητούνται να υποβληθούν μέχρι τις 5-9-2014 ]

1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, που χορηγείται από τη Γραμματεία ή από τη σχετική ιστοσελίδα ( www.environmentalprotection.gr ) και κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά στη Γραμματεία. Μια (1) μικρή φωτογραφία επί του εντύπου της Αίτησης.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (ή Παράρτημα Διπλώματος) ή, εφόσον δεν υπάρχει ακόμα τίτλος σπουδών, στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτηση του υποψηφίου μέχρι τις εγγραφές στο ΠΜΣ κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2014. Επίσης, αναγνώριση και ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ (για Πανεπιστήμια της αλλοδαπής).

3. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές και, εφόσον υπάρχουν, στοιχεία για την επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα των υποψηφίων.

4. Συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν).

5. Μια (1) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Για την επιλογή των Μεταπτυχιακών Σπουδαστών/-τριών θα ληφθούν υπόψη ο γενικός βαθμός διπλώματος, η επίδοση στα συναφή προς το Π.Μ.Σ. – Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική/πτυχιακή εργασία, οι λοιπές σπουδές ή επιμόρφωση (ξένη γλώσσα, κατάρτιση, σεμινάρια κ.ά., εφόσον υπάρχουν) η τυχόν υπάρχουσα επιστημονική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία καθώς και οι συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν). Οι καταρχήν αποδεκτοί/-ές υποψήφιοι/-ες δύναται να κληθούν σε συνέντευξη κατά το πρώτο 15θήμερο του Σεπτεμβρίου.

Πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Πειραιά (2105381215), από την ιστοσελίδα www.environmentalprotection.gr και από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Γιώργο Κ. Βαρελίδη (gvarel@teipir.gr, 6977-091723). Η κατάθεση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Πειραιά στη διεύθυνση: «Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά (ΤΕΙ Πειραιά), Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (ισόγειο Β` Κτιρίου), Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 (Αιγάλεω), τηλ. 210-5381215, υπόψη Κίμωνα Σπυρόπουλου».

Ιστοσελίδα: www.environmentalprotection.gr

Αθήνα, 7 Μαΐου 2014

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. – Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

Δρ ΕΜΠ Καθηγητής Γιώργος Κ. Βαρελίδης

Συνοδευτικά αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΦΟΡΕΙΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

×