Καταστατικό

Print Friendly, PDF & Email

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Στην Αθήνα σήμερα την 14/10/2015 οι παρακάτω Συμβαλλόμενοι:

 1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων («ΓΙ.Ο.ΜΗ.ΤΕ.Δ.Υ»), που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Αγγελίδη
 2. Ο Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ («ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α.Ν.»), που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Αγγελίδη
 1. Ο Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ («ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.»), που εδρεύει στο Μεσολόγγι και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Καχριμάνη Νικόλαο
 2. Ο Σύλλογος Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων ΝΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ – ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ («ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ.Δ.Υ. – Λ.Μ.»), που εδρεύει στην Λάρισα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Λιόντη Στέφανο
 3. Ο Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. ΗΛΕΙΑΣ («ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Η.»), που εδρεύει στον Πύργο και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο κ. Σωτηροπούλου Διονυσία
 4. Ο Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – ΕΥΡΥΙΤΑΝΙΑΣ – ΦΩΚΙΔΑΣ («ΣΥ.ΜΗ.Τ.Ε. Δ.Υ.Φ.Ε.Φ.»), .που εδρεύει στη Λαμία και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Παπαχρήστου Κων/νο
 5. Ο Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων ΝΟΜΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΛΑΚΩΝΙΑΣ («ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α.Λ.»), που εδρεύει στην Τρίπολη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Μισθό Παναγιώτη
 6. Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Τ.Ε.. ΝΟΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΞΑΝΘΗΣ – ΔΡΑΜΑΣ («ΣΥ.Μ.Δ.Υ.ΚΑ.ΞΑ.Δ.»), που εδρεύει στην Καβάλα και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο κ. Σερδάρη Σταματία
 7. Ο Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων ΝΟΜΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ («ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.ΚΑ.ΤΡ.»), που εδρεύει στην Καρδίτσα και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο κ. Χρυσοστόμου Αικατερίνη
 8. Ο Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων Νομού ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ («ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Δ.»), που εδρεύει στη Ρόδο και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Φιλίππου Φίλιππο
 9. Ο Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. Δημοσίων Υπαλλήλων ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ («ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.»), που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Σεκερτζή Ζαχαρία
 10. Ο Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Τ.Ε. ΝΟΜΩΝ ΕΒΡΟΥ – ΡΟΔΟΠΗΣ («ΣΥ.Μ.Δ. ΥΠ.ΕΒ-ΡΟ.»), που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο κ. Σαρίδου Κων/να
 11. Ο Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ Δημοσίων Υπαλλήλων Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών Τεχνολογικού Τομέα – ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ («ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Π.Α.Σ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Κοκολάκη Κων/νο

αποφάσισαν να συστήσουν Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία υποκείμενη στις διατάξεις των άρθρων 741επ. του Αστικού Κώδικα υπό τους ακόλουθους ειδικούς όρους και συμφωνίες που αποτελούν το καταστατικό της.

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συστήνεται Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία, διεπόμενη από τα άρθρα 741επ. Αστικού Κώδικα, με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ» και στην αγγλική γλώσσα «RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE OF ENGINEERS». Η Εταιρεία θα φέρει τον διακριτικό τίτλο «ΙΕΕΠΜ» στην ελληνική γλώσσα και «RTEI» στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 2
Έδρα

 1. Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα τα γραφεία επί της οδού Τοσίτσα 1 β. Τα γραφεία της Εταιρείας μπορούν να μεταφερθούν εντός της ευρύτερης περιφέρειας της Αττικής χωρίς να απαιτείται η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
 2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων παραρτήματα ή γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η λειτουργία των παραρτημάτων αυτών και η σχέση τους με την κεντρική διοίκηση του Ινστιτούτου θα ρυθμίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρείας.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι, η ανάπτυξη της έρευνας και της επιμόρφωσης των πτυχιούχων μηχανικών που απασχολούνται στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα στο πλαίσιο των αρχών της διαφάνειας και της κοινωνικής λογοδοσίας.

Η Εταιρεία δεν εξυπηρετεί ούτε προωθεί κερδοσκοπικούς στόχους και επιδιώξεις. Ακόμα και όταν κατά την εκπλήρωση των σκοπών της ενεργεί οικονομικές πράξεις, ο σκοπός της λειτουργίας της παραμένει αποκλειστικά επιμορφωτικός, πολιτιστικός, εκπαιδευτικός και κοινωνικός.

Ειδικότερα, ως σκοποί της Εταιρείας ορίζονται οι ακόλουθοι:

ο Η ενίσχυση του επαγγελματικού προφίλ των πτυχιούχων μηχανικών σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο

ο Η παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης στα μέλη της Ομοσπονδίας Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων

ο Η παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης σε πτυχιούχους μηχανικούς που απασχολούνται στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα

ο Η προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα πεδία δραστηριοποίησης των πτυχιούχων μηχανικών

ο Η προώθηση δικτύων έρευνας και επιμόρφωσης μηχανικών σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο

ο Η ανάπτυξη του θεσμού της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε φορείς του δημόσιου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα που απασχολούν πτυχιούχους μηχανικούς.

Άρθρο 4
Μέσα

Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών η Εταιρεία θα μπορεί να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις και να χρησιμοποιεί όλα τα προσήκοντα μέσα και ιδίως:

ο Επιστημονική οργάνωση, τεκμηρίωση και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων στα πεδία δραστηριοποίησης των πτυχιούχων μηχανικών

ο Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση δράσεων επιμόρφωσης, επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης

ο Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση δράσεων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

ο Εκπόνηση και αναπαραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες της έρευνας και επιμόρφωσης

ο Παροχή τεχνικής υποστήριξης και συνδρομής σε φορείς του δημόσιου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα (Ιδρύματα, Σωματεία, Συνεταιρισμοί και επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας) που απασχολούν πτυχιούχους μηχανικούς

ο Δημιουργία δικτύων συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς οργανισμούς της Ελλάδος και του εξωτερικού

ο Δημιουργία δικτύων συνεργασίας με ινστιτούτα και κέντρα συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων της Ελλάδος και του εξωτερικού

ο Δημιουργία δικτύων συνεργασίας με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων τους που συνδέονται με τους σκοπούς της Εταιρείας

ο Απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας από τα αρμόδια όργανα της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης για την αξιοποίηση πόρων των Κοινοτικών Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνδέονται με τους σκοπούς της Εταιρείας

ο Υλοποίηση δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών που συνδέονται με τους σκοπούς της Εταιρείας

ο Δημιουργία και ενημέρωση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων για τις ανάγκες της έρευνας και επιμόρφωσης

ο Δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης για τις ανάγκες της έρευνας και επιμόρφωσης

ο Έκδοση εντύπων, μελετών, βιβλίων και υλικού τεκμηρίωσης για τις ανάγκες της έρευνας και επιμόρφωσης

ο Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης (ημερίδες, συνέδρια, εκστρατείες πληροφόρησης, ενημερωτικά δελτία)

ο Προκήρυξη διαγωνισμών με στόχο την ανάδειξη και βράβευση μελετών – ερευνών στα πεδία δραστηριοποίησης των πτυχιούχων μηχανικών

ο Ίδρυση νέων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή συμμετοχή σε υφιστάμενα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς

Άρθρο 5 Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εικοσαετής (20), ήτοι από την δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών έως την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2031. Εάν η Εταιρεία συνεχίσει τις εργασίες της και μετά την ως άνω ημερομηνία θα θεωρείται ότι παρατάθηκε για αόριστο χρόνο.

Άρθρο 6 Κεφάλαιο

 1. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, οι εταίροι συμφώνησαν να καταβάλλουν εισφορές σε χρήμα προκειμένου να σχηματιστεί το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας συνολικού ύψους είκοσι χιλιάδων ΕΥΡΩ (20.000,00) και συγκεκριμένα ο καθένας από αυτούς εισέφερε ως ακολούθως:
 • Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων εισέφερε το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων και διακοσίων (15.200,00) ΕΥΡΩ, δηλαδή κατέβαλε το 76% του συνόλου των εισφορών

-Ο Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ εισέφερε το ποσό των τετρακοσίων (400,00) ΕΥΡΩ, δηλαδή κατέβαλε το 2% του συνόλου των εισφορών

 • Ο Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.) που εδρεύει στο Μεσολόγγι εισέφερε το ποσό των τετρακοσίων (400,00) ΕΥΡΩ, δηλαδή κατέβαλε το 2% του συνόλου των εισφορών
 • Ο Σύλλογος Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων ΛΑΡΙΣΗΣ – ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ εισέφερε το ποσό των τετρακοσίων (400,00) ΕΥΡΩ, δηλαδή κατέβαλε το 2% του συνόλου των εισφορών
 • Ο Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. ΗΛΕΙΑΣ εισέφερε το ποσό των τετρακοσίων (400,00) ΕΥΡΩ, δηλαδή κατέβαλε το 2% του συνόλου των εισφορών
 • Ο Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ – ΦΩΚΙΔΑΣ εισέφερε το ποσό των τετρακοσίων (400,00) ΕΥΡΩ, δηλαδή κατέβαλε το 2% του συνόλου των εισφορών
 • Ο Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΛΑΚΩΝΙΑΣ εισέφερε το ποσό των τετρακοσίων (400,00) ΕΥΡΩ, δηλαδή κατέβαλε το 2% του συνόλου των εισφορών
 • Ο Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Τ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ — ΞΑΝΘΗΣ ΔΡΑΜΑΣ εισέφερε το ποσό των τετρακοσίων (400,00) ΕΥΡΩ, δηλαδή κατέβαλε το 2% του συνόλου των εισφορών
 • Ο Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων ΝΟΜΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ εισέφερε το ποσό των τετρακοσίων (400,00) ΕΥΡΩ, δηλαδή κατέβαλε το 2% του συνόλου των εισφορών
 • Ο Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων Νομού ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ εισέφερε το ποσό των τετρακοσίων (400,00) ΕΥΡΩ, δηλαδή κατέβαλε το 2% του συνόλου των εισφορών
 • Ο Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. Δημοσίων Υπαλλήλων ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ εισέφερε το ποσό των τετρακοσίων (400.00) ΕΥΡΩ, δηλαδή κατέβαλε το 2% του συνόλου των εισφορών
 • Ο Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Τ.Ε. ΕΒΡΟΥ – ΡΟΔΟΠΗΣ εισέφερε το ποσό των τετρακοσίων (400,00) ΕΥΡΩ, δηλαδή κατέβαλε το 2% του συνόλου των εισφορών
 • Ο Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ Δημοσίων Υπαλλήλων Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών Τεχνολογικού Τομέα – ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ εισέφερε το ποσό των τετρακοσίων (400,00) ΕΥΡΩ, δηλαδή κατέβαλε το 2% του συνόλου των εισφορών
 1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των καταβληθεισών εταιρικών εισφορών, μπορεί να αποφασίζεται η επιβολή έκτακτης εισφοράς στους εταίρους για την αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων της Εταιρείας.

Άρθρο 7
Πόροι

 • Εκτός των εισφορών των εταίρων (αρχικών και ενδεχόμενων έκτακτων), οι οικονομικοί πόροι της Εταιρείας θα προέρχονται από:

α) Χορηγίες, Δωρεές (κινητών ή ακινήτων), Κληρονομιές και Κληροδοσίες φυσικών και νομικών προσώπων του δημοσίου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα του εσωτερικού και του εξωτερικού με τήρηση του δικαιώματος της απογραφής

β) Επιχορηγήσεις φυσικών και νομικών προσώπων του δημοσίου, ιδιωτικού και εθελοντικού

τομέα του εσωτερικού και του εξωτερικού

γ) Έσοδα από δράσεις δημοσιότητας και άλλες εκδηλώσεις

δ) Έσοδα από την υλοποίηση δράσεων με χρηματοδότηση φυσικών και νομικών προσώπων του δημοσίου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα του εσωτερικού και του εξωτερικού

ε) Έσοδα από την υλοποίηση ερευνητικών, συμβουλευτικών και επιμορφωτικών έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς

στ) Έσοδα από δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

ζ) Έσοδα από περιουσιακά δικαιώματα που αποκτά η Εταιρεία εξαιτίας της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων της

η) Κάθε άλλη εισφορά μελών ή τρίτων που συμβάλλει στην ορθολογική εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

 1. Στην περίπτωση των ερευνητικών, συμβουλευτικών και επιμορφωτικών έργων της Εταιρείας, δεσμεύεται στο ταμείο της Εταιρείας για την κάλυψη των λειτουργικών της εξόδων (όπως ενδεικτικά δαπάνες μόνιμου προσωπικού, δαπάνες ενοικίου, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, τηλεπικοινωνίας, κοινοχρήστων και άλλων εξόδων, δαπάνες νομικής και λογιστικής υποστήριξης, διαφήμισης και αγοράς εντύπων και γραφικής ύλης) ποσοστό που ορίζεται με το ισχύον εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο. Δεν θεωρούνται λειτουργικά τα έξοδα που αφορούν στην εκτέλεση των αναλαμβανομένων έργων (π.χ. οδοιπορικά, εξοπλισμός, έξοδα επικοινωνίας, ταχυδρομικά τέλη, έξοδα παραστάσεως κ.ο.κ.) που βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του συγκεκριμένου έργου για το οποίο γίνονται και καθορίζονται με ευθύνη του διαχειριστή του έργου αυτού.

Άρθρο 8

Εταίροι – Νέοι Εταίροι – Αποχώρηση Εταίρων

 1. Οι εταίροι που υπογράφουν το παρόν καταστατικό, απαρτίζουν την Εταιρεία και μετέχουν ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους. Οι εταίροι έχουν πλήρη δικαιώματα συμμετοχής στις διαδικασίες της Εταιρείας και στη λήψη των αποφάσεων.
 2. Κάθε εταίρος έχει υποχρέωση να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των στόχων και των συμφερόντων της Εταιρείας. Οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους ή ξένο λογαριασμό πράξεις αντίθετες με τα συμφέροντα της Εταιρείας.
 3. Η είσοδος νέου εταίρου μπορεί να γίνει μετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται εκτάκτως μετά από πρόσκληση και εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή του Προέδρου του. Για τη λήψη απόφασης περί εισόδου νέου εταίρου απαιτείται πρόταση δύο τουλάχιστον εταίρων και αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των καταβληθεισών εταιρικών εισφορών. Κατά την είσοδο νέου εταίρου, το ποσό της εγγραφής του (αρχική εισφορά) θα καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας. Ηείσοδος νέου εταίρου γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το νόμο.
 4. Η διαγραφή εταίρου μπορεί να γίνει μόνο για σπουδαίο λόγο και μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται εκτάκτως μετά από πρόσκληση και εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή του Προέδρου του. Για τη λήψη απόφασης περί διαγραφής εταίρου απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των καταβληθεισών εταιρικών εισφορών. Διαγραφέντα μέλη αναλαμβάνουν μόνο την αρχική τους εισφορά – ποσό εγγραφής, εφόσον αυτή δεν έχει αναλωθεί από ζημία της Εταιρείας ή δεν έχει συμψηφιστεί με ζημία που το διαγραφέν μέλος προκάλεσε με υπαίτια συμπεριφορά του σε βάρος της Εταιρείας.
 5. Οποιοσδήποτε εταίρος μπορεί να ζητήσει την έξοδό του από την Εταιρεία, υποχρεούμενος όμως να την ειδοποιήσει εγγράφως τουλάχιστον ένα μήνα πριν την αποχώρηση, άλλως ο απροειδοποίητα αποχωρών υποχρεώνεται σε επανόρθωση της τυχόν ζημίας που θα προκύψει από την μη έγκαιρη προειδοποίηση. Εξερχόμενα μέλη αναλαμβάνουν μόνο την αρχική τους εισφορά – ποσό εγγραφής, εφόσον αυτή δεν έχει αναλωθεί από ζημία της Εταιρείας.
 6. Στην περίπτωση εξόδου οποιουδήποτε μέλους της Εταιρείας, ακόμη και εάν χωρήσει καταγγελία εκ μέρους του, η Εταιρεία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων. Η Εταιρεία επίσης συνεχίζεται μεταξύ των άλλων μελών και σε περίπτωση λύσης κάποιου από τα νομικά πρόσωπα που είναι εταίροι ή διαγραφής κάποιου από τους εταίρους.
 7. Μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας και ιδιότητας απαγορεύεται απολύτως. Ειδικότερα απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκποίηση, με ή χωρίς αντάλλαγμα της εταιρικής συμμετοχής, καθώς αυτή είναι αυστηρά προσωποπαγές, αδιαίρετο, ακληρονόμητο και αμεταβίβαστο δικαίωμα. Για τον ίδιο λόγο απαγορεύεται επίσης η σύσταση οποιοσδήποτε εμπράγματου δικαιώματος ή βάρους και γενικά οποιοσδήποτε δικαιώματος τρίτου επί της εταιρικής συμμετοχής.

 

Άρθρο 9

Όργανα της Εταιρείας

 1. Όργανα της Εταιρείας είναι:

(α) Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων.

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.

(γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή.

 1. Όργανο συμβουλευτικής επιστημονικής υποστήριξης της Εταιρείας είναι η Επιστημονική Επιτροπή που συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος.

Άρθρο 10

Γενική Συνέλευση

 1. Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας και μετέχουν σε αυτή όλα τα μέλη της Εταιρείας δια των νόμιμων εκπροσώπων τους ή των αναπληρωτών τους, όπως ορίζονται στο οικείο καταστατικό της κάθε οργάνωσης – εταίρου. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί παντός θέματος, ενώ είναι αποκλειστικώς αρμόδια να: α) τροποποιεί το παρόν καταστατικό,

β) καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας και τις δραστηριότητές της και γενικότερα να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την επίτευξη των σκοπών της,

β) εγκρίνει τον ισολογισμό και να επικυρώνει τους λογαριασμούς της Εταιρείας καθώς και να εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων,

γ) εποπτεύει τις οικονομικές πράξεις διαχείρισης της Εταιρείας και να εγκρίνει τη λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) αποδέχεται επιχορηγήσεις, δωρεές και κάθε είδους οικονομικές ενισχύσεις οποιουδήποτε τρίτου προς την Εταιρεία μετά από εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,

ε) επιλύει κάθε διαφωνία των εταίρων σχετικά με την ερμηνεία των όρων του καταστατικού, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

 1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ως εξής:

(α) τακτικά μία φορά το χρόνο κατά το μήνα Μάρτιο μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

(β) εκτάκτως με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου είτε μετά από σχετική έγγραφη και αιτιολογημένη αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των καταβληθεισών εταιρικών εισφορών είτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 1. Η πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την σύγκλιση της και αναφέρει την ημερομηνία, την ώρα και την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η ημερήσια διάταξη μπορεί να περιλαμβάνει και κάθε άλλη πρόταση οποιουδήποτε μέλους της Εταιρείας που αναγράφεται ύστερα από προηγούμενη επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ημερήσια διάταξη υποβάλλεται στα μέλη της Γ ενικής Συνέλευσης και εγκρίνεται από αυτά στην αρχή κάθε συνεδρίασης.
 2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν εκπροσωπείται ποσοστό 51% των καταβληθεισών εταιρικών εισφορών. Εάν κατά την πρώτη σύγκληση δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ ενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που αποστέλλεται στα μέλη προ 10 ημερών τουλάχιστον. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη και εάν παρίστανται.
 3. Κατά την έναρξη κάθε συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, τα μέλη εκλέγουν εξ αυτών τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει την συνεδρίαση και φροντίζει για την τήρηση των πρακτικών από τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Γραμματέας αντίστοιχα είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών της Συνέλευσης.
 4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία του μισού και πλέον των καταβληθεισών εταιρικών εισφορών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό. Ειδικότερα, κάθε εκατοστιαία μονάδα συμμετοχής στο συνολικό ποσό των εταιρικών εισφορών ισοδυναμεί με μία ψήφο. Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών.
 5. Κατ’ εξαίρεση, για την λήψη αποφάσεων που αφορούν τη λύση της Εταιρείας προ του συμφωνημένου χρόνου, την επιβολή έκτακτων εισφορών, την είσοδο ή διαγραφή εταίρου καθώς και την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των καταβληθεισών εταιρικών εισφορών.
 6. Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργία της Εταιρείας θα καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας», ο οποίος θα εγκριθεί κατά την πρώτη τακτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 11

Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο καθώς και στο άρθρο 12. Ειδικότερα και ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιοσδήποτε ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής, Δικαστικής ή Προξενικής και ενώπιον οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας Δικαστηρίου και δικαστικής ή διοικητικής επιτροπής με όλες τις ιδιότητες των διαδίκων,

(β) καταρτίζει κάθε σύμβαση με το Δημόσιο, τους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημοσίου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα, (γ) δικαιούται για λογαριασμό της Εταιρείας να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και να τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές επιταγές και να υπογράφει γενικά κάθε έγγραφο που μπορεί να επιφέρει επιβάρυνση της Εταιρείας

(δ) ενεργεί καταθέσεις χρηματικών ποσών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας σε οποιαδήποτε νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό Τράπεζα, να αναλαμβάνει από τις εν λόγω Τράπεζες οποιοδήποτε χρηματικό ποσό στο όνομα της Εταιρείας καθώς επίσης και να εισπράττει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε απαίτησή της από οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις,

(ε) προβαίνει σε αγορά οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό της Εταιρείας και καθορίζει τη χρήση τους για την εκπλήρωση των σκοπών της,

(στ) καταρτίζει συμβάσεις έργου και συμβάσεις εργασίας (ορισμένου και αορίστου χρόνου) με συνεργάτες ή ανταποκριτές της Εταιρείας και καθορίζει τους όρους των συμβάσεων (ιδίως σε ό,τι αφορά στην διάρκεια των συμβάσεων, στα καθήκοντα, στις αποδοχές και στην συμμετοχή των συνεργατών στις δραστηριότητες της Εταιρείας) με βάση την κείμενη νομοθεσία και την προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας,

(ζ) διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας για την επιδίωξη ή υπεράσπιση δικαστικώς ή εξωδίκως των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και απαιτήσεων της Εταιρείας,

(η) συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος καταστατικού,

(θ) συντάσσει τον ισολογισμό της Εταιρείας, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση στο τέλος κάθε οικονομικού έτους και τηρεί τα απαιτούμενα βιβλία,

(ι) συντάσσει και υποβάλλει κάθε χρόνο προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση οικονομικό και διοικητικό απολογισμό, τον προϋπολογισμό καθώς επίσης και Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης.

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Μπορεί, ομοίως, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει σε Επιτροπές, που θα συγκροτηθούν σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, και σε οποιονδήποτε άλλο ή άλλους κρίνει κατάλληλους, όσες από τις εξουσίες του κρίνει σκόπιμο, πλην αυτής της εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των αρμοδιοτήτων τους.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και στη σύνθεση του μετέχουν υποχρεωτικά:

(α) ο εκάστοτε Πρόεδρος της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ

(β) τέσσερα (4) μέλη που ορίζονται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ

(γ) δύο (2) από τους Προέδρους Πρωτοβαθμίων Συλλόγων και μελών του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ που αποτελούν εταίρους της Εταιρείας, όπως ορίζονται με σχετική απόφαση του σώματος των Προέδρων Πρωτοβαθμίων Συλλόγων του ως άνω Γενικού Συμβουλίου.

 1. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχόμενη από τη συγκρότησή του σε σώμα. Κάθε μέλος που παραιτείται ή με οποιοδήποτε τρόπο εκλείπει αντικαθίσταται με απόφαση της Γ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Επίσης, με απόφαση της Γ.Σ. είναι δυνατόν να ανακληθούν ορισμένα ή και όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας μόνο για σπουδαίο λόγο, οπότε και πρέπει να γίνει η αντικατάστασή τους με νέο ή νέα μέλη κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
 2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που αδικαιολόγητα δεν μετέχει σε τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς συνεδριάσεις εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματος και η κενή θέση συμπληρώνεται ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται για πρώτη φορά σε σώμα έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. Συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τουλάχιστον τέσσερα μέλη του. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε μέλη του. Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, τότε η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός τριών εργάσιμων ημερών και θεωρείται έγκυρη, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων.
 4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως ή απορρίψεως οποιουδήποτε θέματος τίθεται προς συζήτηση, λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων συμβούλων. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία αυτή, τότε το θέμα παραπέμπεται υποχρεωτικά σε Έκτακτη Γ ενική Συνέλευση των Εταίρων.
 5. Για τις αποφάσεις του Δ.Σ., τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.. Αντίγραφά τους μπορεί να εκδίδει μόνον ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συντάσσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, που υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος.
 7. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα απαρτίζεται από τους:

(α) Κων/νο Αγγελίδη (Πρόεδρος Π.ΟΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ)

(β)Αναστασία Παρισίου (Με απόφαση Δ.Σ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ)

(γ) Κων/νο Στεφάνή (Με απόφαση Δ.Σ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ)

(δ) Νίκη Μανουσογιάννη (Με απόφαση Δ.Σ. Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ)

(ε) Αικατερίνη Μπρίλη (Με απόφαση Δ.Σ. Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ)

(στ) Ιωάννη Μπέλεση (Αντιπρόεδρος ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α.Ν – Μέλος Γ.Σ)

(ζ) Κων/νο Παπαχρήστου (Πρόεδρος ΣΥ.ΜΗ.Τ.ΕΔ.Υ.Φ.Ε.Φ)

 1. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει με τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ, που θα προέλθει από τις τακτικές εκλογές του έτους 2013 ή όποτε γίνουν αυτές, και η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό.

Άρθρο 12

Αρμοδιότητες μελών Δ.Σ.

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και τρία Μέλη. Η κατανομή των αξιωμάτων γίνεται με απόφαση του ίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
 2. Ο Πρόεδρος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., διευθύνει τη συζήτηση σ’ αυτές και ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για την πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας εγγράφως ή προφορικά,

(β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της έναντι οποιουδήποτε τρίτου και δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενώ εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιοσδήποτε ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής ή δικαστηρίου και ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης αναγόμενη στο σκοπό και το αντικείμενο της Εταιρείας.

(γ) Επιβλέπει την όλη λειτουργία της Εταιρείας και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των σχετικών με τους στόχους του αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

(δ) Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα και παραστατικά εξόδων και εσόδων της Εταιρείας.

(ε) Παρουσιάζει στη Γ.Σ. της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ τα αποτελέσματα των εργασιών της Εταιρείας, τις αποφάσεις του Δ.Σ. της και εισηγείται την έγκριση προγραμματισμού, ενεργειών και αποφάσεων που απαιτούν έγκριση.

(στ) Ο Πρόεδρος λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση των εταίρων για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και αναλαμβάνει την εκτέλεση των αποφάσεών της.

 1. Ο Αντιπρόεδρος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Αναπληρώνει τον Πρόεδρο κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του

(β) Αναπληρώνει τον Πρόεδρο εκπροσωπώντας την Εταιρεία, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του

(γ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που με απόφαση του Δ.Σ. του ανατίθεται.

 1. Ο Γραμματέας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Εταιρείας καθώς και για την τήρηση και φύλαξη των πρακτικών του Δ.Σ., την φύλαξη της σφραγίδας και την επιμέλεια της βιβλιοθήκης.

(β) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που με απόφαση του Δ.Σ. του ανατίθεται.

 1. Ο Ταμίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Έχει την ευθύνη για τη συνολική οικονομική διαχείριση της Εταιρείας.

(β) Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμών και τα παραστατικά εσόδων – εξόδων.

(γ) Συντάσσει και εισηγείται τον οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό της Εταιρείας.

(δ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που με απόφαση του Δ.Σ. του ανατίθεται.

 1. Τα Μέλη έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

(β) Ασκούν όποιες άλλες αρμοδιότητες τους ανατεθούν με απόφαση του Δ.Σ. προς την κατεύθυνση της επιτυχέστερης πραγμάτωσης του σκοπού της Εταιρείας.

Άρθρο 13

Ελεγκτική Επιτροπή

 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τα μέλη της ελεγκτικής επιτροπής της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. και είναι αρμόδια για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Εταιρείας και για την σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την οικονομική διαχείριση με τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, η οποία και θα κοινοποιείται σε όλα τα μέλη της Εταιρείας και στον Πρόεδρο του Δ.Σ.
 2. Σε περίπτωση έλλειψης ομοφωνίας μεταξύ των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής για τη σύνταξη από κοινού Έκθεσης, αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων.

Άρθρο 14

Επιστημονική Επιτροπή

 1. Η Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον πέντε μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ.
 2. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής πρέπει να είναι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους ή / και μέλη Διδακτικού) Προσωπικού ελληνικών ή αλλοδαπών Ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 15

Προσωπικό εταιρείας

Για την επίτευξη των σκοπών και δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία μπορεί:

 • να προσλαμβάνει και να απασχολεί προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου
 • να συνάπτει με τρίτα πρόσωπα συμβάσεις έργου
 • να αναθέτει υπεργολαβικά την εκπόνηση τμημάτων των εργασιών της
 • να δημιουργεί μόνιμες ή adhocομάδες εργασίας με ή χωρίς αμοιβή και επιτροπές από μέλη ή και μη μέλη της για την εξέταση και προώθηση των σκοπών της.

Άρθρο 16

Βιβλία της Εταιρείας

Η Εταιρεία τηρεί στα γραφεία της τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από το Νόμο. Πέραν αυτών, η Εταιρεία διατηρεί επίσης τα εξής βιβλία:

 • Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων της Γ.Σ.
 • Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας
 • Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων
 • Βιβλίο Μελών.

 Άρθρο 17

Απαγόρευση διανομής κερδών – Ευθύνη Εταίρων

 1. Η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο και ως εκ τούτου καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας της αλλά και μετά την λύση της δεν λαμβάνει χώρα οποιαδήποτε διανομή κερδών προς τα μέλη της. Τα έσοδα και τα αποθεματικά της Εταιρείας θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη του σκοπού της.
 2. Η ευθύνη για τυχόν υποχρεώσεις έναντι του δημοσίου ή και τρίτων βαρύνει όλους τους συμβαλλόμενους κατά το λόγο της εταιρικής μερίδας του καθενός (Άρθρο 759 του Α.Κ.).
 3. Οι τυχόν αμοιβές που λαμβάνει η Εταιρεία από τρίτους για την πραγματοποίηση έργων στο πλαίσιο των σκοπών της κατανέμονται μεταξύ των απασχοληθέντων στο κάθε συγκεκριμένο έργο εταίρων με ευθύνη και φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού προηγουμένως παρακρατηθεί το συγκεκριμένο ποσοστό κατά το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού για τις λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας. Σε περιπτώσεις διαφωνίας μεταξύ των εταίρων, αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων.

Άρθρο 1 8

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει από 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του 2011.

Στο τέλος κάθε χρήσης συντάσσεται Ισολογισμός της προηγούμενης και Προϋπολογισμός της επόμενης διαχειριστικής χρήσης, οι οποίοι εγκρίνονται το αργότερο εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους από τη Γ.Σ.

Άρθρο 19

Λύση – Εκκαθάριση

 1. Η Εταιρεία λύεται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών της Εταιρείας και με την προϋπόθεση ότι κατά την συνέλευση παρίστανται τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου των μελών της Εταιρείας.
 2. Απαγορεύεται η καταγγελία από οποιονδήποτε εταίρο, άνευ σπουδαίου λόγου. Σε περίπτωση δε τέτοιας καταγγελίας η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων και ο καταγγέλλων αποχωρεί αυτομάτως, μόλις συντελεστούν νομίμως οι διατυπώσεις της καταγγελίας. Σε περίπτωση ακαίρου καταγγελίας άνευ σπουδαίου λόγου, ο καταγγέλλων εταίρος ενέχεται σε αποζημίωση των λοιπών εταίρων, δια την εκ της λύσεως ζημία των λοιπών εταίρων.
 3. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Εταιρείας ή την λήξη της διάρκειάς της, αυτή τίθεται υπό εκκαθάριση που συντελείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ενεργείται από τους Εκκαθαριστές, που ορίζονται με απόφαση της Γ.Σ. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να περαιώσουν την εκκαθάριση το ταχύτερο δυνατό, οι δε αποφάσεις τους θα λαμβάνονται για τις ανάγκες της εκκαθάρισης κατά πλειοψηφία.
 4. Οι εκκαθαριστές αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, προβαίνουν στην απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας, ακολούθως μεριμνούν για την είσπραξη των απαιτήσεών της και την πληρωμή των υποχρεώσεων της, φροντίζουν για την περαίωση των πάσης φύσεως εκκρεμοτήτων της, καταγγέλλουν τις συμβάσεις εργασίας των μισθωτών της εταιρείας και των συνδεομένων με αυτήν ελευθέρων επαγγελματιών με αντίστοιχες συμβάσεις, πληρώνοντας τις σχετικές αποζημιώσεις.
 5. Η υπηρεσία των εκκαθαριστών θα είναι άμισθη, εκτός των πραγματικών δαπανών στις οποίες αυτοί θα υποβληθούν για την περαίωση του έργου τους.
 6. Η όποια περιουσία υπάρχει εκείνη τη στιγμή και τυχόν αποθεματικά μετά από την αφαίρεση τυχόν οφειλών ή υποχρεώσεων της Εταιρείας, περιέρχονται αυτούσια στην εκ των εταίρων ΠΟ.ΜΗ.ΤΕ.Δ.Υ. για την επίτευξη των σκοπών της στο πεδίο της προστασίας και προαγωγής των επαγγελματικών συμφερόντων των πτυχιούχων μηχανικών του δημόσιου τομέα.

Άρθρο 20

Ρύθμιση άλλων θεμάτων

 1. Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος πρέπει να είναι έγγραφη και να περιβληθεί τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το νόμο.
 2. Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Επίσης, οποιαδήποτε διαφωνία ή αμφισβήτηση που μπορεί να προκύψει μεταξύ των εταίρων κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας μέχρι και την αποπεράτωση του σταδίου της εκκαθάρισης, επιλύεται υποχρεωτικά από τα αρμόδια δικαστήρια κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Αυτά συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και αφού συνέταξαν το παρόν και το ανέγνωσαν, το υπέγραψαν όπως ακολουθεί σε είκοσι όμοια αντίτυπα, ένα εκ των οποίων έλαβε ο καθένας συμβαλλόμενος και ένα παραδόθηκε στην πληρεξούσια δικηγόρο κα. Φωτεινή Μαρίνη του Παναγιώτη (Α.Μ. ΔΣΑ 21104) προς κατάθεση στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία δημοσίευσης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

14/10/2011