Κατηγορία: Πολεοδομικά θέματα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4258

  Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. Δείτε ειδικότερα στο άρθρο 31 διατάξεις που αφορούν τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ Δείτε εδώ…

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για χώρους διαχείρισης παλαιών μετάλλων και οικοδομικών υλικών

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για χώρους διαχείρισης παλαιών μετάλλων και οικοδομικών υλικών

Έγκριση Κανονισμού διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ B 2325/17.9.2013 η «Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. Δ14/43309/2001 (ΦΕΚ 332/Β/28−3−01) απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. “Έγκριση Κανονισμού διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων”»

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β΄ της 3ης Ομάδας «Λιμενικά έργα»

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. οικ. 170545 , Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β΄ της 3ης Ομάδας «Λιμενικά έργα» του παραρτήματος III της…

Εγκύκλιος εφαρμογής του νόμου 4178/2013

Το ΥΠΕΚΑ προχώρησε στην έκδοση νέας εγκυκλίου εφαρμογής του νόμου 4178/2013 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης. Με αυτήν ξεκαθαρίζονται ορισμένα ζητήματα ερμηνείας και απαντώνται ερωτήματα ειδικών περιπτώσεων εφαρμογής του…