Καταστατικό

Print Friendly, PDF & Email

katastatiko omospondia

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡA-ΣΦΡΑΓΙΔA

Ιδρύεται Ομοσπονδία Πρωτοβάθμιων Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Μηχανικών Τ.Ε., μέλη των οποίων είναι το με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, προσωπικό των Υπουργείων, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1264/82, με έδρα την Αθήνα και επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» ή συντετμημένα Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ,Υ.

Η σφραγίδα είναι κυκλική, περιφερειακά αναγράφεται ο τίτλος «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ», ενώ στο κέντρο αναγράφεται ο τίτλος συντετμημένα (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.) και το έτος ίδρυσης (1995).

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι:

 1. Η προαγωγή και εξύψωση του τεχνικού και γενικότερα του μορφωτικού

και επιστημονικού επιπέδου και της επαγγελματικής στάθμης των εργαζομένων Μηχανικών Τ.Ε. στο Δημόσιο.

 1. Η προάσπιση των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων, η προαγωγή των όρων της εξάσκησης του επαγγέλματος, η διαφύλαξη και διεύρυνση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων καθώς και των συνδικαλιστικών ελευθεριών.
 2. Η εξύψωση του γοήτρου και του κύρους των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών και γενικότερα της Δημόσιας Διοίκησης
 3. Η δίκαιη κατανομή υλικών και ηθικών αμοιβών που παρέχει η Διοίκηση και το Κράτος
 1. Η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μελών, καθώς και η συνδρομή τους στα μέλη εκείνα που χρειάζονται ηθική και οικονομική βοήθεια.
 2. Η συμβολή στη διαφύλαξη της ειρήνης στην κατοχύρωση και προαγωγή των δημοκρατικών θεσμών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
 3. Η προώθηση και συμμετοχή στους αγώνες για την οικολογία και το περιβάλλον.
 4. Η κύρωση των διεθνών συμβάσεων, οι οποίες δίνουν την δυνατότητα υπογραφής συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
 5. Η καθιέρωση της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων Μηχανικών στο Δημόσιο.
 6. Η βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνικών και γενικότερα όλων των υπηρεσιών του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των λαϊκών συμφερόντων.

Άρθρο 3
ΜΕΣΑ

Τα κυριότερα μέσα για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών είναι:

 1. Η πραγματοποίηση και συμμετοχή σε κάθε είδους διαδικασία για τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τους προαναφερόμενους σκοπούς, η προβολή και η διεκδίκησή τους, με κάθε τρόπο, συμπεριλαμβανομένου και του μέσου της απεργίας, καθώς και μέσω των διαδικασιών και συλλογικών διαπραγματεύσεων.
 2. Η μελέτη των κάθε είδους προβλημάτων (επαγγελματικών, οικονομικών, κοινωνικών κλπ.) των Μηχανικών Τ.Ε. Δημοσίων Υπαλλήλων και η διαμόρφωση προτάσεων για τη λύση τους σε σχέση με τα γενικότερα προβλήματα των εργαζομένων.
 3. Η οργάνωση και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των συλλόγων-μελών με βάση την αρχή της ισότητας και της κοινής δράσης.
 4. Η συνεργασία με άλλες δημοσιοϋπαλληλικές συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων – Ελληνικές ή Διεθνείς- καθώς και με επιστημονικούς ή άλλους φορείς.
 5. Η συμμετοχή σε ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση.
 6. Η ενημέρωση των Μηχανικών Τ.Ε. Δημοσίων Υπαλλήλων με κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας, η διοργάνωση συγκεντρώσεων κ.λπ..
 7. Η ενημέρωση των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων – μελών και των εκλεγμένων συνέδρων για κάθε πρόβλημα που απασχολεί τον κλάδο. Για το σκοπό αυτό στη γραμματεία της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τηρείται βιβλίο ηλεκτρονικών διευθύνσεων.
 8. Η ανάθεση στο Ινστιτούτο Έρευνας και Επιμόρφωσης Πτυχιούχων Μηχανικών της σύνταξης μελετών τεκμηρίωσης σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν τον κλάδο και χρήζουν επιστημονικής τεκμηρίωσης.
 9. Η δημιουργία επιτροπών και ομάδων εργασίας για την επεξεργασία και την διεκπεραίωση των θεμάτων της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. που θα υποβοηθούν το έργο της Διοίκησης για τη σωστότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της Ομοσπονδίας.
 10. Η συμμετοχή της Ομοσπονδίας στην κορυφαία εκδήλωση των εργαζομένων για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 4
ΜΕΛΗ

Μέλη της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. γίνονται οι πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων Μηχανικών, που υπηρετούν σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, στον κλάδο Τ.Ε. Μηχανικών (όπως ισχύει σήμερα ή τυχόν μελλοντικά μετονομαστεί) και είναι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. ή ισότιμης Σχολής Μηχανικών του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού, που καλύπτουν γεωγραφικό χώρο Περιφερειακής Ενότητας ή Ενοτήτων ή Περιφερειών ή ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής. Δεν γίνονται δεκτοί ως μέλη της ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. κλαδικοί Σύλλογοι, πανελλαδικής διάρθρωσης ή μεμονωμένων ειδικοτήτων.

Στην αίτηση εγγραφής κάθε νέας οργάνωσης-μέλους πρέπει να αναγράφονται η επωνυμία της οργάνωσης, η έδρα, αριθμοί και χρονολογίες των δικαστικών αποφάσεων αναγνώρισής τους και τυχόν τροποποιήσεων του καταστατικού τους, ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών, καθώς και ο αριθμός των μελών που πήραν μέρος σας τελευταίες αρχαιρεσίες.

Η αίτηση επίσης πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής στοιχεία:

 1. Αντίγραφο του Καταστατικού της οργάνωσης.
 2. Απόσπασμα του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μελών της Οργάνωσης που αποδέχεται το Καταστατικό της Ομοσπονδίας και αποφασίζει την εγγραφή της σε αυτήν.
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού αρχαιρεσιών για την εκλογή ίων οργάνων Διοίκησης, καθώς και τα πρακτικά των σχετικών συνεδριάσεων που φαίνεται η συγκρότηση σε σώμα των οργάνων αυτών.
 4. Αντίγραφο του Μητρώου μελών, στο οποίο θα αναγράφεται: Ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, ηλεκτρονική διεύθυνση και υπηρεσία που υπηρετεί.

Η απόφαση για την εγγραφή του νέου μέλους παίρνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και επικυρώνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να εγγράφει κάθε οργάνωση που υποβάλλει αίτηση και πληροί τις προϋποθέσεις του Καταστατικού σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, κατά την πρώτη τακτική συνεδρία­ση του Δ.Σ. Τυχόν άρνηση εγγραφής πρέπει να γίνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση και να γνωστοποιείται έγγραφα στην ενδιαφερόμενη οργάνωση.

Σύλλογος, ο οποίος δε γίνεται δεκτός έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης, εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της αρχικής απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο την παραπέμπει στην πρώτη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου για να αποφασιστεί οριστικά.

Άρθρο 5

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Οι οργανώσεις μέλη της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. είναι υποχρεωμένες να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθώς και με τις αποφάσεις των νόμιμα εκλεγμένων οργάνων Διοίκησης της Ομοσπονδίας. Επίσης οφείλουν:

 1. Να γνωστοποιούν εγκαίρως, τουλάχιστον πέντε (5) μέρες νωρίτερα στην Ομοσπονδία την ημερομηνία σύγκλησης των τακτικών και έγκαιρα των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων καθώς και την Ημερήσια Διάταξη, ώστε να είναι δυνατή η εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας.
 2. Να ανακοινώνουν στην Ομοσπονδία κάθε αλλαγή της σύνθεσης του Δ.Σ. τους και να εκπληρώνουν ανελλιπώς και έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
 3. Να υποβάλλουν κάθε χρόνο και το αργότερο τριάντα (30) μέρες πριν από τη σύγκληση τακτικού συνεδρίου, έγγραφη έκθεση της αριθμητικής τους δύναμης.
 4. Να γνωστοποιούν στην Ομοσπονδία τυχόν τροποποίηση του Καταστατικού τους.
 5. Να διακινούν και να προωθούν τα έντυπα της Ομοσπονδίας.
 6. Να αγωνίζονται με όλα τα πρόσφορα μέσα για την υλοποίηση των αποφάσεων της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
 7. Να προωθούν στα φυσικά τους μέλη για ενημέρωση όλα τα εισερχόμενα έγγραφα που αφορούν δραστηριότητες και ενέργειες της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. για την επίλυση προβλημάτων του κλάδου.
 8. Να πληροφορούν την Ομοσπονδία για κάθε σοβαρό ζήτημα ώστε να καθίσταται έγκαιρη η συνδρομή της για την επίλυση του.

Οι οργανώσεις – μέλη έχουν το δικαίωμα:

α) Να μετέχουν με τους εκπροσώπους τους στα Όργανα Διοίκησης της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

β) Να εκφράζουν, δια των εκπροσώπων τους, τις απόψεις τους για όλα τα θέματα της Ομοσπονδίας, να ψηφίζουν για την ανάδειξη των οργάνων Διοίκησης και των αντιπροσώπων για τις ανώτερες οργανώσεις και να συμμετέχουν σε όλες τις άλλες ψηφοφορίες για τις δραστηριότητες της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

γ) Να ζητούν την υποστήριξη της Ομοσπονδίας σε κάθε ιδιαίτερο θέμα που ανακύπτει για τα μέλη της οργάνωσης και να έχουν πλήρη και συνεχή ενημέρωση για τα θέματα που διαχειρίζεται η Ομοσπονδία.

δ) Στα πλαίσια των αποφάσεων των Συνεδρίων ή Γενικών Συμβουλίων για το διεκδικητικό πλαίσιο, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο του χώρου ευθύνης τους αφού ενημερώσουν το Δ.Σ. της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

Άρθρο 6

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Σε κάθε οργάνωση – μέλος της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. που παραβαίνει τους όρους του Καταστατικού, τις αποφάσεις των νόμιμα εκλεγμένων οργάνων Διοίκησης, ή αντίκειται στους σκοπούς της, μπορούν με απόφαση του Συνεδρίου να επιβληθούν οι παρακάτω ποινές:

α. Έγγραφη επίπληξη,

β. Διακοπή της χρηματοδότησης.

γ. Προσωρινή διαγραφή μέχρι δύο (2) χρόνια. Μετά τη λήξη του χρόνου διαγραφής,

απαιτείται αίτηση επανεγγραφής και καταβολή του δικαιώματος εγγραφής, Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξοφληθούν και οι τυχόν οφειλόμενες πριν τη διαγραφή εισφορές.

Η ποινή της έγγραφης επίπληξης μπορεί να επιβληθεί με απόφαση του Δ.Σ., μετά από ειδική πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ., στην οποία αναφέρονται ρητά ο σύλλογος και οι ενέργειες του που είναι αντίθετες στα άρθρα του παρόντος καταστατικού και στις αποφάσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Στην περίπτωση που ο σύλλογος δε συμμορφωθεί, το θέμα εισάγεται υποχρεωτικά στο πρώτο Γενικό Συμβούλιο που θα συγκληθεί, το οποίο πρέπει να αποφασίσει για την ορθότητα της απόφασης καθώς και αν πρέπει να επιβληθούν επιπλέον πειθαρχικά μέτρα.

Η πρόταση επιβολής των ποινών β. (Διακοπή της χρηματοδότησης) και γ. (Προσωρινή διαγραφή) διαβιβάζεται από το Γενικό Συμβούλιο στο Συνέδριο ή εισάγεται από το 1/4 των συνέδρων στο Συνέδριο για να ληφθούν αποφάσεις. Η σχετική απόφαση παίρνεται με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 του αριθμού των παρόντων συνέδρων ή μελών Γενικού Συμβουλίου, ειδικά δε στην περίπτωση αυτή, απαιτείται απαρτία των 2/3 του συνολικού αριθμού των συνέδρων ή μελών Γενικού Συμβουλίου.

Πριν από κάθε πρόταση για επιβολή ποινής καλείται η οργάνωση – μέλος της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. που παραβαίνει τους όρους του καταστατικού να εκθέσει τις απόψεις της σχετικά με το θέμα εγγράφως.

Άρθρο 7
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Η αποχώρηση κάθε Συλλόγου – Μέλους από την Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. είναι ελεύθερη και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του. Την απόφαση αυτή το Δ.Σ. του Συλλόγου την γνωστοποιεί στο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. με έγγραφό του που συνοδεύεται από:

 1. Αντίγραφο των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης του, όπου φαίνεται η σχετική απόφαση της αποχώρησης.
 2. Παραίτηση από κάθε δικαίωμα πάνω στην περιουσία της Ομοσπονδίας.
 3. Αποδοχή της υποχρέωσης για την καταβολή των εισφορών και οικονομικών υποχρεώσεων του χρονικού διαστήματος που υπήρξε μέλος της Ομοσπονδίας.

Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., όταν παραλάβει την απόφαση αποχώρησης
με το Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, είναι υποχρεωμένο να προχωρήσει φέρνοντας

το θέμα στην πρώτη συνεδρίασή του. Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα να εξετάσει τη νομιμότητα και την εγκυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, εφόσον υπάρξουν ενστάσεις από μέλη του αποχωρήσαντος Συλλόγου, σε περίπτωση δε αμφισβήτησης να προχωρήσει στην άσκηση των νόμιμων

ένδικων μέσων, μετά από απόφαση του. Ως ημερομηνία αποχώρησης συλλόγου-μέλους από την Ομοσπονδία, θεωρείται η ημερομηνία γνωστοποίησης της απόφασης του συλλόγου στην Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

Άρθρο 8

ΜΕΤΡΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. μπορεί να επιβάλλει, με απόφασή του, στις διοικήσεις των συλλόγων-μελών έγγραφη σύσταση στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Μη αυτόματης παρακράτησης των συνδρομών των φυσικών μελών μέσω της μισθοδοσίας (π.χ. Ε.Α.Π., ΗΔΙΚΑ κ.λπ.).

β. Μην τυχόν γνωστοποίησης τροποποίησης του καταστατικού τους ή αλλαγής στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου τους ή μη παροχής στοιχείων που έχουν ζητηθεί εγγράφως από την Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

γ. Μη συμμόρφωση στις αποφάσεις της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (Συνεδρίου) ή του Γενικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔAΠΑΝΕΣ

Άρθρο 9
ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. είναι τακτικοί, έκτακτοι και οι πόροι που προέρχονται από την κατανομή τυχόν εσόδων από τη δράση του Ινστιτούτου Έρευνας και Επιμόρφωσης Πτυχιούχων Μηχανικών.

 1. Τακτικοί πόροι είναι η εισφορά για το δικαίωμα εγγραφής κάθε νέου-μέλους οργάνωσης και η τακτική μηνιαία συνδρομή. Σαν βάση λαμβάνεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών της κάθε οργάνωσης.

Για την εγγραφή Πρωτοβάθμιας Οργάνωσης στην Ομοσπονδία καταβάλλεται ποσό δέκα (10) ευρώ ανά μέλος της, ενώ δεν καταβάλλεται στην πορεία το αντίστοιχο ποσό για κάθε νέο μέλος της πρωτοβάθμιας οργάνωσης. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται μετά από απόφαση του Συνεδρίου.

Η μηνιαία τακτική συνδρομή του ενός (1) ευρώ καταβάλλεται κάθε μήνα από την παρακράτηση ποσοστού της συνδρομής των φυσικών μελών των συλλόγων – μελών της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., η οποία γίνεται πλέον μέσω της αυτόματης παρακράτησης συνδρομών από τη μισθοδοσία. Το παραπάνω ποσό παρακράτησης καθορίζεται με απόφαση Συνεδρίου και είναι δεσμευτικό για όλους τους Συλλόγους. Στην περίπτωση που μέλη συλλόγων εργάζονται σε εργασιακό χώρο που η μισθοδοσία τους δεν επιτρέπει την αυτόματη παρακράτηση της εισφοράς ή τα ίδια τα φυσικά μέλη δε συναινούν στην αυτόματη παρακράτηση, τότε η συνδρομή των μελών αυτών εισπράττεται ανά τακτικά διαστήματα από τους Συλλόγους και ο Σύλλογος αποδίδει στο τέλος κάθε χρόνου συσσωρευμένα στην Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. το ποσό που καθορίστηκε με την παραπάνω διαδικασία.

 1. Έκτακτοι πόροι είναι οι προαιρετικές εισφορές των οργανώσεων – μελών, ποσό ή ποσοστό από κάθε επίδομα που θα λαμβάνουν τα φυσικά μέλη των οργανώσεων – μελών, το οποίο θα έχει προκύψει από τη συλλογική δράση της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. Το ύψος τους θα αποφασίζεται από το Γενικό Συμβούλιο.

Έκτακτοι πόροι επίσης είναι: οι διάφορες δωρεές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και φορείς, εφόσον δεν θέτουν όρους που να αντίκεινται στους σκοπούς της Ομοσπονδίας και αφού πρώτα εγκριθούν από το Γενικό Συμβούλιο, οι πόροι από διάφορες εκδηλώσεις και τέλος έκτακτες υποχρεωτικές εισφορές που αποφασίζονται από το Συνέδριο ή το Γενικό Συμβούλιο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ομοσπονδίας.

 1. Από τους πόρους της Ομοσπονδίας θα καλύπτονται:

α) Τα έξοδα μετάβασης και παραμονής των συμμετεχόντων μελών στα διοικητικά όργανα (Γενικό Συμβούλιο, Διοικητικό Συμβούλιο) για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των οργάνων και στις δραστηριότητες αυτών.

β) Τα έξοδα μετάβασης και παραμονής των συμμετεχόντων φυσικών μελών στις διάφορες επιτροπές που συγκροτεί το Διοικητικό Συμβούλιο για την υποβοήθηση του έργου του, εφόσον τα οικονομικά της Ομοσπονδίας το επιτρέπουν.

γ) Τα έξοδα μετάβασης και παραμονής των μελών στο Συνέδριο, εφόσον τα οικονομικά της Ομοσπονδίας το επιτρέπουν.

δ) Τα λειτουργικά έξοδα των γραφείων της Ομοσπονδίας και η μισθοδοσία μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού.

Άρθρο 10

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΜΕΛΟΣ

Ταμειακά τακτοποιημένος θεωρείται ο σύλλογος – μέλος που έχει καταβάλει συνδρομές αντίστοιχες με το ποσό ή ποσοστό παρακράτησης που ορίζεται στο άρθρο 9 του καταστατικού και δεν οφείλει στην Ομοσπονδία συνδρομές παραπάνω από 12 συμπληρωμένους μήνες.

Για το Σύλλογο που δεν υλοποιεί τις αποφάσεις των νόμιμα εκλεγμένων οργάνων διοίκησης και του Συνεδρίου για τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του καταστατικού εφαρμόζονται τα πειθαρχικά μέτρα του άρθρου 6.

Άρθρο 11

ΒΙΒΛΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Η Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

α) Μητρώο των Συλλόγων – Μελών.

β) Βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

γ) Βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Γενικού Συμβουλίου

δ) Βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ε) Βιβλία εισπράξεων και πληρωμών στα οποία καταχωρούνται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές καθώς και γραμμάτια εισπράξεων που αριθμούνται και θεωρούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή πριν τη χρησιμοποίησή τους,

στ) Βιβλία καταχώρησης εντολών δαπανών υπογραφόμενα από τον Πρόεδρο.

ζ) Βιβλίο περιουσίας στο οποίο καταγράφεται κάθε περιουσιακό στοιχείο, κινητό ή ακίνητο.

η) Βιβλίο πρωτοκόλλου

θ) Μητρώο Συνέδρων

ι) Βιβλίο ηλεκτρονικών διευθύνσεων όλων των φυσικών μελών των πρωτοβαθμίων συλλόγων

ια) Κάθε άλλο Βιβλίο που κρίνεται απαραίτητο ή χρήσιμο από το Δ.Σ. της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΟΡΓΑΝΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ


Άρθρο 12

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Όργανα Διοίκησης της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. είναι:

 1. Το Συνέδριο
 2. Το Γενικό Συμβούλιο
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο
 4. Η Ελεγκτική Επιτροπή σαν όργανο ελέγχου
 5. Η Επιτροπή Νομιμοποίησης

Άρθρο 13

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το Συνέδριο συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των συλλόγων-μελών της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με άρθρο 10 του Καταστατικού.

 1. Σύνεδροι για το Συνέδριο της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικοί και αναπληρωματικοί, εκλέγονται από τις τελευταίες αρχαιρεσίες των συλλόγων-μελών της, με μυστική ψηφοφορία και σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, με βάση τον αριθμό των μελών του συλλόγου-μέλους που ψήφισαν και με πάγιο εκλογικό μέτρο τον αριθμό δώδεκα (12). Αν μετά τη διαίρεση του αριθμού των ψηφισάντων δια δώδεκα (12) απομένει υπόλοιπο ψήφων έξι (6) και άνω, τότε εκλέγεται ακόμη ένας σύνεδρος. Αν στις εκλογές συλλόγου-μέλους ψήφισαν λιγότεροι από το μισό του αριθμού που αποτελεί το μέτρο τότε ο σύλλογος-μέλος δεν αντιπροσωπεύεται. Αν στις εκλογές συλλόγου-μέλους ψήφισαν λιγότεροι του εκλογικού μέτρου αλλά περισσότεροι του μισού, τότε εκλέγεται ένας (1) σύνεδρος.
 2. Η θητεία των συνέδρων παρακολουθεί τη θητεία των οργάνων της Διοίκησης της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. Ειδικότερα, αρχίζει από τη σύγκληση του πρώτου, μετά την εκλογή τους, τακτικού συνεδρίου και λήγει με τη σύγκληση του μετά τριετία τακτικού συνεδρίου για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. εκτός αν διαφορετικά ορίζει το καταστατικό του συλλόγου-μέλους.
 3. Αποκλείεται η με οποιονδήποτε τρόπο εξουσιοδότηση συμμετοχής στα συνέδρια της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

Κάθε σύλλογος υποχρεούται εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των συνέδρων στο συνέδριο της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., να γνωστοποιεί το αποτέλεσμά τους με έγγραφό του συνοδευόμενο από επικυρωμένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, αντίγραφο Πρακτικού των αρχαιρεσιών και κατάστασης ψηφισάντων.

Οι σύνεδροι εγγράφονται στο μητρώο συνέδρων της Ομοσπονδίας και εφοδιάζονται με κάρτα συνέδρου για την είσοδο και συμμετοχή τους στις εργασίες του συνεδρίου.

Άρθρο 14

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το κυρίαρχο όργανο Διοίκησης της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. είναι το Συνέδριο και έχει αρμοδιότητα για κάθε θέμα που έχει σχέση με την Ομοσπονδία και τους συλλόγους – μέλη της. Αποφασίζει για κάθε θέμα, εποπτεύει και ελέγχει τα υπόλοιπα όργανα της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. και ειδικότερα:

α) Ψηφίζει το πρόγραμμα δράσης της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

β) Διενεργεί έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών πράξεων του Δ.Σ.

γ) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό της προηγούμενης

θητείας του Δ.Σ. και εγκρίνει τον προϋπολογισμό της επόμενης.

δ) Εκλέγει από τους συνέδρους το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, την Ελεγκτική Επιτροπή, την Επιτροπή Νομιμοποίησης, καθώς και τους αντιπροσώπους για ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση.

ε) Αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού,

στ) Αποφασίζει οριστικά για διαγραφή συλλόγου-μέλους.

η) Αποφασίζει για διάλυση της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

θ.) Συζητεί και αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα.

Άρθρο 15

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Τακτικό συνέδριο της ΠΟΜΗΤΕΔΥ γίνεται ένα στο τέλος της θητείας του Δ.Σ. και όχι πέραν των τριάντα έξι (36) μηνών. Περιλαμβάνει υποχρεωτικά στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

α)         Τον διοικητικό απολογισμό των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού  Συμβουλίου.

β)         Τον οικονομικό απολογισμό της προηγούμενης θητείας του Δ.Σ. και τον προϋπολογισμό της επόμενης.

γ)         Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση.

Έκτακτο συνέδριο γίνεται όταν κριθεί αναγκαίο από το Γενικό ή το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους τουλάχιστον το 1/5 του συνολικού αριθμού των συνέδρων, είτε τουλάχιστον το 1/3 των πρωτοβάθμιων συλλόγων-μελών. Στην αίτηση περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Συνέδριο μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την ημέρα που θα παραλάβει την αίτηση.

Το συνέδριο είτε είναι τακτικό, είτε είναι έκτακτο, γνωστοποιείται στους Συνέδρους με απευθείας έγγραφη ειδοποίηση και μέσω των οργανώσεων τους δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν την πραγματοποίησή του. Η έγγραφη πρόσκληση περιλαμβάνει:

α) τον τόπο σύγκλησης

β) τον χρόνο σύγκλησης

γ) τον αύξοντα αριθμό συνεδρίου

δ) τη διευκρίνιση αν πρόκειται για τακτικό ή έκτακτο και

ε) την ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 16

ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Το Συνέδριο θεωρείται ότι έχει απαρτία όταν παρίσταται το πενήντα τοις εκατό (50%) συν (+) ένας (1) των εκλεγμένων συνέδρων.

Για την περίπτωση που στο συγκαλούμενο Συνέδριο δεν υπάρχει απαρτία, αυτό ορίζεται να συγκληθεί εκ νέου σε όχι λιγότερες από πέντε (5) και όχι περισσότερες από δέκα (10) μέρες, οπότε θεωρείται ότι έχει απαρτία με το 1/3 του συνολικού αριθμού των συνέδρων.

Σε περίπτωση και πάλι μη απαρτίας το Συνέδριο συγκαλείται για Τρίτη φορά μέσα στις ίδιες προθεσμίες με το δεύτερο και θεωρείται ότι έχει απαρτίας με το 1/4 του συνολικού αριθμού των Συνέδρων.

Πριν από την έναρξη του Συνεδρίου γίνεται η νομιμοποίηση των συνέδρων μετά από εισήγηση από την πενταμελή επιτροπή Νομιμοποίησης.

Η είσοδος στο χώρο του συνεδρίου ελέγχεται από τον Οργανωτικό Γραμματέα και η απαρτία διαπιστώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με βάση ενημερωμένη και έγκυρη κατάσταση των συνέδρων, που συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφεται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Την κατάσταση αυτή μονογράφουν πλάι στα ονόματά τους οι αντιπρόσωποι πριν την είσοδό τους στο χώρο του συνεδρίου.

Αν κατά τη διάρκεια των εργασιών υποβληθεί ένσταση απαρτίας από δέκα (10) τουλάχιστον συνέδρους και διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, η συνεδρίαση λύεται την επόμενη, αλλά οι αποφάσεις που έχουν παρθεί μέχρι την υποβολή της ένστασης θεωρούνται έγκυρες εκτός αν πρόκειται για αποφάσεις τροποποίησης του Καταστατικού ή διάλυσης της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., οι οποίες είναι έγκυρες μόνο εφόσον υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία.

Στο συνέδριο της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., όταν πρόκειται να συζητηθεί λογοδοσία του Γενικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δυνατόν να παρίσταται το Γενικό Συμβούλιο ή το Διοικητικό Συμβούλιο με όλα τα μέλη του, που μπορούν να έχουν συμμετοχή στις συζητήσεις που θα γίνουν πάνω στη λογοδοσία.

Μετά το τέλος αυτών των συζητήσεων τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν είναι αντιπρόσωποι, αποχωρούν.

Εξαιρετικά, ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας του Δ.Σ. παραμένουν μέχρι το τέλος των εργασιών του συνεδρίου, χωρίς δικαίωμα να ψηφίζουν ή να εκλέγονται εάν δεν είναι σύνεδροι.

Όταν προκύπτει θέμα μυστικής ψηφοφορίας ορίζονται από το Συνέδριο τρεις (3) ψηφολέκτες.

Αφού διαπιστωθεί απαρτία, το Προεδρείο του συλλόγου-μέλους, στην έδρα του οποίου γίνεται το Συνέδριο, κηρύσσει την έναρξη των εργασιών του.

Αμέσως εκλέγεται τριμελές (3μελές) Προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και ένα μέλος με μυστική ψηφοφορία ή δι’ ανατάσεως των χειρών. Μαζί με το Προεδρείο εκλέγονται με ανάταση του χεριού και δύο Γραμματείς, που φροντίζουν για τη μαγνητοφώνηση και την κατά οποιοδήποτε τρόπο καταγραφή των συζητήσεων και αποφάσεων του συνεδρίου και στη συνέχεια για την καταχώρηση στο βιβλίο των πρακτικών του συνεδρίου, τα οποία και παραδίδουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι αποφάσεις στο συνέδριο παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, που ψηφίζουν με απλή ανάταση του χεριού, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά από άλλα άρθρα του Καταστατικού αυτού ή τους νόμους.

Άρθρο 17

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Όργανο Διοίκησης της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. είναι το ενδεκαμελές (11μελές) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 20 κάθε τρία (3) χρόνια (συμπεριλαμβανομένου και του παρόντος Δ.Σ.) και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Α’ και Β’ Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και έξι (6) μέλη (Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα, Αναπληρωτή Ταμία, Υπεύθυνο Τύπου, Οργανωτικό Γραμματέα, Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων, Υπεύθυνο Τεκμηρίωσης και Αλληλεγγύης).

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Ομοσπονδία βάσει του Νόμου και του Καταστατικού, παίρνει έγκυρες αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών της Ομοσπονδίας εκτός από τα θέματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Συνεδρίου ή του Γενικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ., με τη βοήθεια βοηθητικών επιτροπών, παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την υλοποίηση των αποφάσεών του καθώς και των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου και του Συνεδρίου, διαχειρίζεται την περιουσία της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. και προγραμματίζει και συντονίζει την όλη δραστηριότητά της.

Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από Καταστατικό και να υλοποιούν τις αποφάσεις του Συνεδρίου, του Γενικού Συμβουλίου και της πλειοψηφίας, ακόμη και αν διαχώρισαν αιτιολογημένα τη θέση τους που είναι γραμμένη στα πρακτικά, εκτός αν παραβαίνουν τη νομοθεσία και αν αντίκεινται στις αρχές και στους σκοπούς της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια (1) φορά ανά 60 ημέρες και έκτακτα όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τέσσερις (4) από τους Συμβούλους με έγγραφη πρόσκληση που αναγράφει τα θέματα για συζήτηση και τον τόπο και χρόνο της συνεδρίασης.

Απαρτία θεωρείται ότι υπάρχει όταν παραβρίσκονται έξι (6) από τους έντεκα (11) συμβούλους.

Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.

Αν ένα μέλος του Δ.Σ. απουσιάσει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις του γίνεται έγγραφη υπόμνηση και κλήση σε υποχρεωτική παρουσία. Στη συνέχεια εάν δεν προσέλθει μπορεί να εκπέσει από τη θητεία του με απλή απόφαση του Δ.Σ. και να αντικατασταθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20.

Ένα μέλος του Δ.Σ. θεωρείται παραιτημένο και αντικαθίσταται αν υποβάλει έγγραφη παραίτηση ή αν απολέσει την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου (αμετάκλητα) ή αν αποβιώσει. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το μέλος που παραιτήθηκε αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του αντίστοιχου ψηφοδελτίου. Εάν ήταν μεμονωμένος υποψήφιος ή ο συνδυασμός με τον οποίο εκλέχτηκε δεν έχει αναπληρωματικούς, ή τους έχει εξαντλήσει ή αυτοί που υπάρχουν αρνούνται να τον αναπληρώσουν, τότε η αναπλήρωση γίνεται από τους αναπληρωματικούς των άλλων συνδυασμών σύμφωνα με το σύστημα της απλής αναλογικής για την κατανομή των αδιάθετων εδρών.

Κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ. έχει τα εξής καθήκοντα :

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. στις κρατικές και λοιπές αρχές καθώς και στα δικαστήρια. Φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων Διοίκησης της Ομοσπονδίας και συνυπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλα τα παραπάνω καθήκοντα, ενώ είναι υπεύθυνος της αμφίδρομης ενημέρωσης και πληροφόρησης μεταξύ του Δ.Σ. και των Συλλόγων-Μελών.

Ο Β’ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο και τον Α’ Αντιπρόεδρο όταν αυτοί κωλύονται και έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της υλοποίησης των αποφάσεων του Συνεδρίου και του Γ.Σ. από τους συλλόγους-μέλη της Ομοσπονδίας και εισάγει υποχρεωτικά τα θέματα των συλλόγων-μελών ή των Συνέδρων στο Γ.Σ. ή στο συνέδριο αντίστοιχα.

Ο Γενικός Γραμματέας διαχειρίζεται το Γραφείο της Ομοσπονδίας, κρατά τη σφραγίδα και τηρεί όλα τα βιβλία εκτός του Ταμείου που είναι: 1) το μητρώο μελών, 2) το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Συνεδρίου, 3) τα βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Συμβουλίου, πρωτόκολλο των εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων και το σχετικό αρχείο. Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλα τα παραπάνω καθήκοντα και δύναται να είναι αρμόδιος για την τήρηση των πρακτικών κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Ο Οργανωτικός Γραμματέας αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα ή τον Αναπληρωτή του όταν αυτοί απουσιάζουν ή κωλύονται και μεριμνά για τα οργανωτικά θέματα της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., εισηγούμενος στο Διοικητικό Συμβούλιο τα κάθε φορά κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή τους, ενώ είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία των συνεδριάσεων (Δ.Σ.-Γ.Σ.-Συνέδριο). Τηρεί το Μητρώο των Συνέδρων και είναι μέλος της πενταμελούς Επιτροπής Νομιμοποίησης.

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τα οικονομικά της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. Διενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές και τηρεί τα σχετικά βιβλία που είναι:

 1. Το βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών
 2. Το βιβλίο περιουσίας
 3. Τα βιβλία καταχώρησης εντολών δαπανών και
 4. Τα γραμμάτια εισπράξεων

Ο Ταμίας συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων που μετά από την έγκρισή του από το Δ.Σ. τίθεται στην κρίση του Συνεδρίου κάθε τρία (3) χρόνια. Οι πληρωμές γίνονται μετά από απόφαση του Δ.Σ.. Ο Ταμίας για τις τρέχουσες πληρωμές μπορεί να κρατά στη διάθεσή του ποσό μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό είναι υποχρεωμένος να το έχει κατατεθειμένο στο Ταμιευτήριο ή σε Τράπεζα. Είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια και για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία. Οι αναλήψεις των χρημάτων επιτρέπονται μετά από έγγραφη εξουσιοδότηση του Προέδρου, όπως και οι πληρωμές δαπανών, που υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο.

Ο Ταμίας, επίσης είναι μέλος της 5μελούς Επιτροπής Νομιμοποίησης

Ο Αναπληρωτής Ταμίας αναπληρώνει τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλα τα καθήκοντά του, ενώ είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των οργανώσεων-μελών ως προς τις ταμειακές υποχρεώσεις τους.

Ο Υπεύθυνος Τεκμηρίωσης και Αλληλεγγύης τηρεί αρχεία για κάθε θέμα (ανακοινώσεις τύπου, αλληλογραφία, εγκυκλίους ΦΕΚ κ.λπ.) που αφορά την Ομοσπονδία, ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορεί να ενημερωθεί ο κάθε ενδιαφερόμενος για οποιοδήποτε θέμα. Επίσης, παρακολουθεί, ενημερώνεται και εισηγείται στο Δ.Σ. για θέματα που έχουν να κάνουν με κοινωνικά, οικονομικά προβλήματα συναδέλφων, αλλά και γενικότερα κοινωνικά προβλήματα.

Ο Υπεύθυνος Τύπου διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Ομοσπονδίας προς τον Τύπο και γενικά τα Μ.Μ.Ε. ενώ είναι υπεύθυνος για την εκτύπωση και διανομή των εντύπων της Ομοσπονδίας.

Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων οργανώνει τις συνεντεύξεις τύπου της Ομοσπονδίας καθώς και κάθε εκδήλωση που προβάλλει την Ένωση και το έργο της.

Παράλληλα είναι υπεύθυνος για εκδηλώσεις πολιτιστικού περιβαλλοντικού, οικολογικού κ.λπ. περιεχομένου.

Άρθρο 18

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Όργανο Διοίκησης της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. παράλληλα με το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι το Γενικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους Προέδρους των Οργανώσεων-Μελών ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας είναι Πρόεδρος του συλλόγου-μέλους αναπληρώνεται στο Γενικό Συμβούλιο από το νόμιμο αναπληρωτή του.

Το Γενικό Συμβούλιο εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων του συνεδρίου από το Δ.Σ. και αποφασίζει για θέματα που εισηγείται το Δ.Σ.

Οι αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του εκτός εάν σε άλλο άρθρο αναφέρεται διαφορετικά. Απαρτία θεωρείται ότι υπάρχει όταν παρευρίσκονται τα 3/5 από τα μέλη του.

Το Γενικό Συμβούλιο συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά μία φορά το χρόνο και έκτακτα όταν αποφασιστεί από αυτό (το Δ.Σ.) ή ζητηθεί από το 1/3 των μελών του Γενικού Συμβουλίου με έγγραφη αίτηση στην οποία αναγράφονται και τα θέματα για συζήτηση ή από την Ελεγκτική Επιτροπή για επισημανθέντα οικονομικά προβλήματα.

Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει το Γενικό Συμβούλιο σε διάστημα δέκα (10) το πολύ ημερών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης.

Στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου εκλέγεται Πρόεδρος της συνεδρίασης, τα δε πρακτικά κρατάει ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.

Άρθρο 19

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από τριμελή (3μελή) Ελεγκτική Επιτροπή. Αυτή εκλέγεται από το Συνέδριο ταυτόχρονα και για ίσο χρονικό διάστημα με το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Ελεγκτική Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο στις ίδιες προθεσμίες που συνέρχεται το Δ.Σ. και κατά τον ίδιο τρόπο με αυτό.

Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει μία (1) φορά το χρόνο με πρόσκληση του Προέδρου της και έκτακτα όταν ζητηθεί από το Δ.Σ. ή από δύο μέλη της. Υποχρεωτικά δε συνεδριάζει ένα μήνα πριν το τέλος της θητείας του Δ.Σ ή πριν την διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να κάνει έλεγχο οποτεδήποτε στα οικονομικά και τα βιβλία της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. και υποβάλλει υποχρεωτική έκθεση κατά τη σύγκληση του τακτικού Συνεδρίου, καθώς και όποτε άλλοτε κρίνει αναγκαίο.

Άρθρο 20

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Δύο μήνες πριν τη λήξη της θητείας του απερχόμενου Δ.Σ. αρχίζει η διαδικασία της προκήρυξης του εκλογοαπολογιστικού συνεδρίου, το οποίο πρέπει να διεξαχθεί εντός τριάντα έξι (36) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Δ.Σ.

Τα μέλη του συνεδρίου αποτελούν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από τους πρωτοβάθμιους συλλόγους-μέλη της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος Καταστατικού.

Το συνέδριο, αφού ολοκληρώσει τα θέματα της έγκρισης των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. του ταμειακού απολογισμού και προϋπολογισμού, προχωρεί στη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, και Αντιπροσώπων της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., για την ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση εάν μετέχει με την προϋπόθεση ότι είναι η κατάλληλη χρονική περίοδος. Ειδικά για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση, οι αρχαιρεσίες μπορούν να γίνουν πριν τη λήξη της τριετίας σύμφωνα και με τα οριζόμενα από το καταστατικό Συλλογικά της όργανα.

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται υπό την διεύθυνση τριμελούς (3μελους) Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέγεται από το Συνέδριο, αμέσως μετά την εκλογή του Προεδρείου. Στη διαδικασία διεξαγωγής τους προεδρεύει Δικαστικός Αντιπρόσωπος, σύμφωνα με το νόμο.

Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για τη τήρηση της τάξης και την αδιάβλητη διαδικασία των εκλογών, βάσει του Νόμου, του Καταστατικού και της Έκθεσης της Επιτροπής για την νομιμοποίηση των Συνέδρων.

Υποψηφιότητες για το Δ.Σ., την Ελεγκτική Επιτροπή ή για Αντιπροσώπους της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. στην ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση που είναι μέλος, μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως συνδυασμοί υποψηφίων ή μεμονωμένοι υποψήφιοι, σε προθεσμία που καθορίζεται από την Εφορευτική Επιτροπή, στα περιθώρια που επιτρέπει ο χρόνος του συνεδρίου.

Οι υποψήφιοι για όλες τις παραπάνω θέσεις δεν μπορούν να είναι μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Η ψηφοφορία γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου του ψηφοφόρου και της κάρτας του αντιπροσώπου. Κατά την ψηφοφορία και τη διαλογή έχει δικαίωμα να παρευρίσκεται ένας αντιπρόσωπος του κάθε συνδυασμού που ορίζεται από το συνδυασμό και εκπρόσωποι των μεμονωμένων υποψηφίων. Η εφορευτική επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας στο οποίο καταγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Το πρωτόκολλο ψηφοφορίας κλείνει στο τέλος της ψηφοφορίας με πρακτικό που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, τους παριστάμενους αντιπροσώπους των συνδυασμών και τους εκπροσώπους των μεμονωμένων υποψηφίων.

Το σύστημα ανάδειξης των εκλεγομένων σε όλες τις παραπάνω θέσεις είναι η απλή αναλογική. Κάθε συνδυασμός εκλέγει αριθμό υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική του δύναμη.

Οι έδρες του Δ.Σ. και των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται.

Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπόμενου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την Ελεγκτική Επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Ο χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.

Ο συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων κατανέμονται κατά σειρά στους συνδυασμούς που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο των ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

Από τον κάθε συνδυασμό επιλέγονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για τις έδρες του οργάνου ή των αντιπροσώπων, κατά σειρά επιτυχίας, όσοι έχουν πάρει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

Η σημείωση των υποψηφίων της προτίμησης κάθε ψηφοφόρου γίνεται με ένα σταυρό στην αρχή ή το τέλος των ονομάτων, αλλά πάντα στην ίδια θέση για όλα τα ονόματα με στυλό μπλε ή μαύρο. Κάθε διαφορά από αυτήν τη σήμανση επισύρει την ακύρωση του ψηφοδελτίου. Ο αριθμός των σταυρών μπορεί να είναι μέχρι έντεκα (11) για το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή, και μέχρι τον οριζόμενο για την ανώτερη οργάνωση αριθμό αντιπροσώπων για τους αντιπροσώπους. Αν δεν υπάρχει κανείς σταυρός ή περισσότεροι σταυροί προτίμησης, το ψηφοδέλτιο υπολογίζεται μόνο για τη δύναμη ίου συνδυασμού. Στην περίπτωση ύπαρξης ενός μόνου ψηφοδελτίου τα παραπάνω όρια σταυροδοσίας περιορίζονται αντίστοιχα σε έξι (6) και τα δυο τρίτα (2/3) του οριζόμενου αριθμού των αντιπροσώπων.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δυο υποψηφίων του ίδιου συνδυασμού η επιλογή γίνεται με κλήρωση.

Το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής κοινοποιείται μέσα σε επτά (7) ημέρες το αργότερο στον υποψήφιο που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, αν ήταν ενιαίο ή στον αντίστοιχο του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει μέσα σε δέκα (10) μέρες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση.

Στην πρώτη συνεδρίαση εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία κατά σειρά τα μέλη για τη συμπλήρωση των θέσεων του Δ.Σ. δηλαδή Προέδρου, Α’ και Β’ Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, Οργανωτικού Γραμματέα, Ταμία, Αναπληρωτή Ταμία, Υπεύθυνου Τεκμηρίωσης και Αλληλεγγύης, Υπεύθυνου Τύπου, Υπεύθυνου Δημοσίων Σχέσεων, με ξεχωριστή ψηφοφορία για κάθε θέση.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ολομέλεια, επαναλαμβάνεται την επομένη με απλή πλειοψηφία των παρόντων.

Σε περίπτωση ισοψηφίας για κάποια θέση, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέχρι την τελική επιλογή.

Αντίστοιχα με το Δ.Σ. ο πλειοψηφών υποψήφιος της Ελεγκτικής Επιτροπής συγκαλεί τα μέλη της για συγκρότηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του παρόντος.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κενώνεται μια θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή ή στους αντιπροσώπους για την ανώτερη οργάνωση, αυτή συμπληρώνεται από αναπληρωματικό υποψήφιο του ίδιου συνδυασμού, με τήρηση της διαδικασίας ανάδειξης που περιγράφηκε πιο πριν για κάθε ένα από τα παραπάνω όργανα.

Ανάθεση των καθηκόντων της θέσης που κενώθηκε, γίνεται μετά την συμπλήρωσή της, από το Διοικητικό Συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών

Στην περίπτωση αυτή μπορεί να γίνει γενικότερη ανακατανομή των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τροποποίηση του Καταστατικού αυτού μπορεί να γίνει από το Συνέδριο που συγκαλείται για το σκοπό αυτό μετά από απόφαση του Γενικού Συμβουλίου ή ύστερα από αίτηση του 1/3 των Συνέδρων.

Οι Σύνεδροι συγκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση που κοινοποιείται είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία του Συνεδρίου και βρίσκονται σε απαρτία όταν παρίστανται τα 3/4 του συνολικού αριθμού των Συνέδρων. Η πρόσκληση αναφέρει τις προτάσεις ή τα σημεία τροποποίησης.

Οι σχετικές αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των 3/4 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των παρόντων Συνέδρων.

Η Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. διαλύεται όταν το αποφασίσει το Συνέδριο με πλειοψηφία των 4/5 τουλάχιστον των παρόντων στο Συνέδριο το οποίο και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία για την περίπτωση αυτή με τα 3/4 του συνολικού αριθμού των Συνέδρων.

Επίσης διαλύεται αυτοδίκαια όταν παραμείνουν στη Δύναμή της λιγότερες από δύο (2) οργανώσεις ή ο αριθμός των υπαλλήλων που εκπροσωπεί γίνει μικρότερος από εκατό (100).

Σε περίπτωση διάλυσης, τα περιουσιακά στοιχεία θα περιέλθουν αναλογικά, σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα μέλη κάθε οργάνωσης, σε εκείνες που συμμετείχαν στην τελευταία εκλογή για Δ.Σ.

Άρθρο 22

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έξι μήνες πριν την λήξη της θητείας του συγκροτεί πενταμελή (5) διαπαραταξιακή επιτροπή νομιμοποίησης των αντιπροσώπων της ΠΟΜΗΤΕΔΥ για την συμμετοχή σους στα συνέδρια της ομοσπονδίας ανάλογα με το ποσοστό των εδρών που κατέχουν στο Δ.Σ.. Στην επιτροπή συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Ταμίας και ο Οργανωτικός γραμματέας του Δ.Σ.

Η επιτροπή νομιμοποίησης ελέγχει και εισηγείται στα όργανα της Ομοσπονδίας τη νομιμοποίηση των αντιπροσώπων για την συμμετοχή τους στα συνέδρια, τουλάχιστον 15-μέρες νωρίτερα από την έναρξη του Συνεδρίου.

Η επιτροπή αυτή ελέγχει τη νομιμότητα των παραστατικών εγγράφων των εκλογών των πρωτοβάθμιων συλλόγων-μελών της Ομοσπονδίας και λοιπών σχετικών εγγράφων με το θέμα αυτό πριν την έναρξη του Συνεδρίου. Επίσης ελέγχει την ταμειακή ενημέρωση ίων συλλόγων-μελών σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του παρόντος Καταστατικού.

Η επιτροπή νομιμοποίησης εποπτεύει και ελέγχει τις σχετικές διαδικασίες, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις με ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου, τον έλεγχο για την αποφυγή διπλοψηφιών, τον έλεγχο για την ταμειακή ενημερότητα των συλλόγων – μελών, την εφαρμογή του καταστατικού της Ομοσπονδίας και φροντίζει με ιδιαίτερη επιμέλεια για την ορθή σύνταξη των δικαιολογητικών που είναι αναγκαία για την νομιμοποίηση των συνέδρων.

Άρθρο 23

ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι τρία (23) άρθρα και αποτελεί τροποποίηση του προηγούμενου Καταστατικού της Ομοσπονδίας, το οποίο είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 2922/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως διαμορφώθηκε έπειτα από τις τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν στο 8° Καταστατικό Συνέδριο της ΠΟΜΗΤΕΔΥ που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη στις 28 και 29 /09/2016.