Print Friendly, PDF & Email

 

ΑΔΕΔΥ

Αθήνα, 11.04.2013

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2105 57 ΑΘΗΝΑ

Τηλ 213.16.16.900

Fax 2103246165

Email: adedy@adedy.gr,

adedy1@adedy.gr

 

Προς

Ομοσπονδίες – Μέλη Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

 

 

Σας κάνουμε γνωστό ότι, παράλληλα με τους συνδικαλιστικούς αγώνες για την ανατροπή των νόμων που μειώνουν δραστικά το εφάπαξ, υπάρχει η δυνατότητα, αξιοποιώντας και τη δικαστική οδό, να κατατεθεί αγωγή.

Στα πλαίσια αυτά ενημερώνουμε, όσους μέχρι τώρα έχουν πάρει ή θα πάρουν στο μέλλον μειωμένο εφάπαξ και επιθυμούν να προσφύγουν, πρέπει να καταθέσουν στο ΤΠΔΥ, συμπληρωμένη αυτήν την ένσταση που σας επισυνάπτουμε.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΝΣΤΑΣΗ

 

του …………………………………………………κατοίκου ………………………………

επί της οδού……………………….., Τ.Κ…………………….

 

ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Της υπ’ αριθμόν ………………………… απόφασης του Διευθυντή του Ταμείου, με την οποία μου χορηγήθηκε εφάπαξ βοήθημα ύψους …………… ευρώ αντί ύψους ……………………… ευρώ. Το ποσό αυτό του εφάπαξ που εσείς μου χορηγήσατε, είναι κατά ….% κατώτερο του ποσού που δικαιούμουν, με βάση τα ισχύοντα στο ταμείο σας, κατά την ημερομηνία συνταξιοδότησης μου όπως εμφαίνεται στην υπ’ αριθμ. …… πράξη του ΓΛΚ περί συνταξιοδότησής μου.

 

********

Με την υπ’ αριθμόν ………………………. απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (…Δ/νση………..) μου απονεμήθηκε σύνταξη βάσει της υπηρεσίας μου στο Δημόσιο και δη στο ………………….. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, η απόφασή του αυτή εστάλη προς το Ταμείο σας, για να προβείτε άμεσα στην καταβολή του προβλεπόμενου εφάπαξ βοηθήματος.

Στις …………….. εξεδόθη η προσβαλλόμενη πράξη, δια της οποίας το ύψος του εφάπαξ βοηθήματος ορίστηκε στο ποσό των ……………………………, ήτοι μειωμένο κατά …………………………… έναντι του ποσού, που θα ελάμβανα κανονικώς με βάση τα έτη υπηρεσίας μου και τις αποδοχές μου, καθώς και τα νόμιμα ισχύοντα για το ύψος των ποσών των εφάπαξ, στο ταμείο σας κατά την ημερομηνία της συνταξιοδοτήσεως μου.

Η ως άνω περικοπή είναι παράνομη, αντίθετη προς το Σύνταγμα και τους κανόνες της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με αποτέλεσμα να πρέπει να μεταρρυθμιστεί από το Συμβούλιο Σας. Συγκεκριμένα,

1) Με τη επίμαχη περικοπή, παραβιάζεται η αρχή της ισότητας μεταξύ των πολιτών, δεδομένου, ότι τα κριτήρια, που τέθηκαν εκ του νομοθέτη για την επιλογή των διοικουμένων, που υπέστησαν τις δυσμενείς συνέπειες των μειώσεων είναι καθαρά τυχαία και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από αντικειμενικούς παράγοντες.

Συγκεκριμένα, είναι παντελώς τυχαίοι οι χρονικοί διαχωρισμοί με βάση τους οποίους διαχωρίζονται οι υπάλληλοι σε μια σειρά κατηγορίες, άλλοι με μεγαλύτερες, άλλοι με μικρότερες και άλλοι με καθόλου μειώσεις του εφάπαξ, παρά το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι υπάλληλοι είχαν τις ίδιες προϋποθέσεις με εμένα ή και λιγότερες. Έτσι συνάδελφοι μου, που κατέβαλαν τις ίδιες ή και λιγότερες εισφορές, υπηρέτησαν κατά τα ίδια χρονικά διαστήματα (και μάλιστα με λιγότερο χρόνο υπηρεσίας αφού αποχώρησαν νωρίτερα) με εμένα, έλαβαν αυξημένα ποσά εφάπαξ βοηθήματος σε σχέση με εμένα, χωρίς αυτό να δικαιολογείται από αντικειμενικούς παράγοντες.

2) Όλες οι περικοπές έχουν επιβληθεί αναδρομικώς, με αποτέλεσμα και εκ του λόγου αυτού να παραβιάζουν το δικαίωμα της περιουσίας, δεδομένου, ότι κάθε υπάλληλος κατά την ημέρα υποβολής της αιτήσεως του, είχε θεμελιωμένο δικαίωμα λήψης ενός συγκεκριμένου ύψους παροχής, πράγμα, που χωρίς καμία ουσιαστική αιτιολογία περιορίστηκε και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό. Με τον τρόπο αυτό παραβιάστηκε, ωστόσο, το εκ του άρθρου 17 του Συντάγματος και εκ του 1ου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ απορρέον δικαίωμα μου για προστασία της περιουσίας μου, δεδομένου, ότι αφενός υπέστην σοβαρή μείωση, χωρίς στην πραγματικότητα να συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος και αφετέρου, οι μειώσεις αυτές επιβλήθηκαν αναδρομικά και μάλιστα κατά τρόπο, που θίγει τον σκληρό πυρήνα του δικαιώματος στην περιουσία.

Συνεπεία των ανωτέρω η επιβληθείσα εις βάρος του εφάπαξ βοηθήματος, που μου καταβλήθηκε περικοπή έχει εκδοθεί έχουσα ως έρεισμα διάταξη νόμου αντικείμενη στην ΕΣΔΑ συνιστά παράνομη και ζημιογόνα δι’ εμέ πράξη των οργάνων του Ταμείου και συνεπεία αυτού πρέπει να μεταρρυθμιστεί η απόφαση για την χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος κατά τρόπο, ώστε να μου καταβληθεί το σύνολο αυτού, χωρίς περικοπές.

3) Επιπρόσθετα παραβιάστηκε η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη μου ως διοικούμενος αλλά και η αρχή της χρηστής διοικήσεως καθώς ο λόγος για τον οποίο υπέστην την αναδρομική περικοπή ήταν η ίδια η καθυστέρηση των οργάνων του Ταμείου να προβούν στην έκδοση της πράξεως χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος μου, δεδομένου, ότι εάν μου είχε χορηγηθεί ως όφειλε αμέσως μετά την υποβολή της αιτήσεως μου και όχι πολύ μεταγενεστέρως, τότε δεν θα είχε επιβληθεί και στην δική μου περίπτωση η ως άνω περικοπή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να μεταρρυθμιστεί η προσβαλλόμενη απόφαση κατά τρόπο, ώστε να μου καταβληθεί το σύνολο του οφειλόμενου σε εμένα ποσού, ήτοι …………………………………. αντί του καταβληθέντος σε εμένα ποσού των ………………….προσαυξημένου και με τους νόμιμους τόκους για την επί πολλά έτη απαράδεκτη μη καταβολή του με δική σας υπαιτιότητα.

Αθήνα, 1-4-2013

Με εκτίμηση,

Ο Η ενιστάμενος η

×