Print Friendly, PDF & Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΜΗΤΕΔΥ

Δείτε εδώ

             Το Γ.Σ. της ΠΟΜΗΤΕΔΥ, αποτελούμενο από τους Προέδρους των Συλλόγων και τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΜΗΤΕΔΥ που το συγκροτούν, συνεδρίασε  στην Αθήνα και εξέτασε το σύνολο των προβλημάτων του κλάδου των Μηχανικών ΤΕ.

Συζητήθηκαν οι δρομολογούμενες εξελίξεις στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα νέα δεδομένα στο Δημόσιο και οι υποστελεχωμένες Τεχνικές Υπηρεσίες, οι παρεμβάσεις που τροποποιούν την πολεοδομική νομοθεσία, η ριζική αναμόρφωση των ρυθμίσεων και διαδικασιών που διέπουν τις Δημόσιες Συμβάσεις και γενικότερα τα Δημόσια Έργα, καθώς και επί μέρους εργασιακά θέματα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους εξής τομείς:

 1. Θέματα Υπουργείου Παιδείας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,, συνενώσεις Πανεπιστημίων – ΤΕΙ & επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΤΕΙ.

Καταγγέλλουμε την μεθοδικά επιχειρούμενη κατάργηση του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, που ξεκινά με τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Μετά την κατάργηση των δυο, κατά γενική ομολογία καλύτερων ακόμα και από κάποια Πανεπιστήμια, ΤΕΙ μέσω της απορρόφησης, είναι απαίτηση  της κοινότητας των ΤΕΙ, το νέο Πανεπιστήμιο να φέρει τον τίτλο «Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών» ως φυσική συνέχεια των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.

Πρέπει να αιτιολογηθεί επαρκώς σε όλους τους Έλληνες πολίτες τι προσδοκά η Κυβέρνηση από αυτήν τη θεμελιώδη τροποποίηση της Ανωτάτης Εκπαίδευσης, ποια η αναγκαιότητά της, τι εξυπηρετεί και τι θα προσφέρει στην  εθνική Οικονομία και γενικά την ανάπτυξη της χώρας, η ταυτόχρονη ύπαρξη  μηχανικών  Πανεπιστημίων 4ετούς  και  5ετούς φοίτησης.

Στη διαδικασία αυτή φυσικά και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ, που εκκρεμούν επί  δεκαετίες, ούτε  επίσης μεταβατικές διατάξεις ισοτίμησής τους.

 1. Θέματα Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Οργανισμοί Υπηρεσιών, Υπαλληλικός κώδικας, Αναγνώριση προϋπηρεσίας.

Παρότι σε όλους τους Νόμους για τη Δημόσια Διοίκηση (Ν.2190/94, Ν.2683/99, Ν.3260/04, Ν.3528/07, Ν.3839/10, Ν.4024/11, 4369/27-2-2016) υπάρχουν διατάξεις που προβλέπουν την εξέλιξη των υπαλλήλων ΤΕ στην ιεραρχία και την τοποθέτησή τους σε θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων και επίσης εγγραφής των στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης, καταβάλλονται διαρκώς προσπάθειες και μεθοδεύσεις για τον αποκλεισμό των Μηχανικών ΤΕ από το δικαίωμα συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής σε θέσεις προϊσταμένων, είτε με τη μη πρόβλεψη υπαλλήλων της ΤΕ κατηγορίας στις θέσεις προϊσταμένων στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας, είτε με την προσθήκη του όρου “ελλείψει” μεταξύ των  κλάδων που προβλέπεται  να προΐστανται.

 1. Θέματα  Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Πόρος των ΤΕ Μηχανικών

Η μεροληπτική θεσμοθέτηση και δημιουργία πόρου μόνο για τους ΠΕ Μηχανικούς του Δημοσίου, ο οποίος προκύπτει κατόπιν συμφωνίας με τις εργοληπτικές Οργανώσεις από το εργολαβικό όφελος των συμβάσεων των Δημοσίων Έργων, με την καθοριστική μονομερή παρέμβαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Αντίστοιχος πόρος για τους ΤΕ Μηχανικούς οι οποίοι ασκούν τα ίδια καθήκοντα και έχουν τις ίδιες ευθύνες και υποχρεώσεις με τους ΠΕ Μηχανικούς,  βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία υπογραφής της Συμφωνίας με τους Εργολήπτες, παρά τις τεράστιες και πολύμηνες προσπάθειές μας, αφού το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών δεν έχει δώσει την αντίστοιχη  βαρύτητα και το ανάλογο ενδιαφέρον.

Επειδή είναι κοινή μας διαπίστωση ότι επιχειρείται από την Κυβέρνηση και τους αρμόδιους Υπουργούς η υποβάθμιση του κλάδου των Μηχανικών ΤΕ και των ΤΕΙ  και η απαξίωση του έργου και της συνεισφοράς των Μηχανικών ΤΕ στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης στα Δημόσια Έργα και την παραγωγική διαδικασία

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ομόφωνα

η πραγματοποίηση κινητοποιήσεων του κλάδου των Μηχανικών ΤΕ με την μορφή που θα επιλέξει το ΔΣ της ΠΟΜΗΤΕΔΥ.

Άμεσα  θα συγκληθούν Γενικές Συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων συλλόγων, για να ενημερωθούν τα μέλη, να δηλωθεί η διαθεσιμότητα των συναδέλφων, καθώς και να  συζητηθούν προτάσεις για κλιμακούμενες αγωνιστικές κινητοποιήσεις, όπως: στάσεις εργασίας, αποχή από επιτροπές, εκτός έδρας μετακινήσεις και επιβλέψεις έργων κ.λ.π.

 ΖΗΤΑΜΕ

 • Στο προς συζήτηση στη Βουλή σχέδιο νόμου για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, να προβλέπονται διατάξεις οριστικής λύσης του θέματος των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΤΕΙ ώστε:
 1. Το πτυχίο ΤΕΙ (Bachelor) να αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση για απρόσκοπτη πρόσβαση στο επάγγελμα, με επαγγελματικά δικαιώματα Ανωτάτων Σχολών, επιπέδου 6 στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.
 2. Το νέο Πανεπιστήμιο να φέρει τον τίτλο «Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών» ως φυσική συνέχεια των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.
 3. Άμεση έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων Μηχανικών ΤΕ.
  • Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες ώστε να θεσμοθετηθεί το ταχύτερο δυνατόν ο πόρος των ΤΕ Μηχανικών, όπως αντίστοιχα έπραξε για την δημιουργία του πόρου των ΠΕ Μηχανικών, ικανοποιώντας ένα λογικό, δίκαιο και ώριμο αίτημα.
  • Τα Υπουργεία Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εσωτερικών, να διασφαλίσουν άμεσα και ξεκάθαρα τη δυνατότητα συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής προϊσταμένων των υπαλλήλων της ΤΕ κατηγορίας, καταργώντας τις αναχρονιστικές διατάξεις προβαδίσματος κατηγοριών ανάμεσα σε υπαλλήλους αποφοίτους της τριτοβάθμιας και Ανώτατης Εκπαίδευσης, ώστε η επιλογή να γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4369/2016 που προβλέπει μοριοδότηση σύμφωνα με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια, κάνοντας πράξη τις εξαγγελίες περί τερματισμού πελατειακών σχέσεων και εξυπηρέτησης μικροπολιτικών συμφερόντων.
  • Δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση με κοινές για όλους τους Υπαλλήλους προϋποθέσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας του ιδιωτικού τομέα.
  • Να τηρείται απαρέγκλιτα πρόβλεψη για αναλογική στελέχωση όλων των Υπηρεσιών με Πτυχιούχους Μηχανικούς (ΤΕ) και Διπλωματούχους Μηχανικούς (ΠΕ).
  • Αναπροσαρμογή της χιλιομετρικής αποζημίωσης, αύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης και του αριθμού των επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης ανά έτος, μείωση του ορίου της χιλιομετρικής απόστασης για τα εκτός έδρας και πρόβλεψη για προκαταβολή τουλάχιστον των εξόδων κίνησης και διαμονής.
 • Νομική προστασία στους Μηχανικούς, με δικηγόρο επιλογής τους, που να ανταποκρίνεται και να προστατεύει τα στελέχη και τα συμφέροντα του Δημοσίου, τα οποία συχνά βρίσκονται αντιμέτωπα με οργανωμένα κυκλώματα και μεγάλα δικηγορικά γραφεία.
 • Συμμετοχή μας σε όλες τις διαδικασίες που μας αφορούν και εξαντλητικό διάλογο για όλες τις επιχειρούμενες αλλαγές. Καμιά απόφαση για εμάς χωρίς εμάς, χωρίς συμμετοχή των φορέων του κλάδου μας. Η εκπροσώπησή μας είναι δικαίωμα και έκφραση Δημοκρατίας

 Γνωρίζοντας τις διαρκείς και επίμονες προσπάθειες του Δ.Σ. για συναντήσεις με τους αρμόδιους Υπουργούς ώστε να δρομολογηθούν οι διαδικασίες επίλυσης των χρόνιων και εξαιρετικά σημαντικών θεμάτων του κλάδου μας

 ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ

τους Υπουργούς Παιδείας και Υποδομών & Μεταφορών, γιατί παρόλα τα αιτήματα και τις προσπάθειές μας για συνάντηση και διάλογο, μας αγνοούν επιδεικτικά.

 Καλούμε τους συναδέλφους μας να συμμετέχουν μαζικά και ενεργά στις Γενικές Συνελεύσεις και τις δρομολογούμενες κινητοποιήσεις.

Είναι πλέον μοναδική επιλογή μας η αγωνιστική δράση για την προώθηση των δίκαιων αιτημάτων μας.