Print Friendly, PDF & Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                                               

(ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣτΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Το τελευταίο διάστημα με αφορμή τις τροποποιήσεις Οργανισμών διαφόρων Υπηρεσιών, έχουν αποσταλεί προς Περιφερειάρχες, Δημάρχους, Υπουργούς κ.λ.π.  επιστολές   φορέων υπαλλήλων της ΠΕ κατηγορίας όπως η ΕΜΔΥΔΑΣ, που χρησιμοποιούν και επικαλούνται πρόσφατες Αποφάσεις του ΣτΕ σχετικές με Οργανισμούς Περιφερειών,  και πιθανόν επιστολές Επιμελητηρίων τα οποία θεωρούν ότι μπορούν πλέον να επεκτείνουν το πεδίο δράσης τους,  λειτουργώντας ως επαγγελματικά σωματεία.

Στοχεύουν και επιδιώκουν να πετύχουν τροποποιήσεις των Οργανισμών των Υπηρεσιών του Δημοσίου προς όφελος των μελών τους, αποκλείοντας όλους τους Υπαλλήλους της ΤΕ κατηγορίας από τη δυνατότητα συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης για την ανάληψη θέσεων προϊσταμένων, ασχέτως αν αυτοί  διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους εξειδίκευσης, διδακτορικά, γνώση ξένων γλωσσών, δεύτερο πτυχίο, επιμόρφωση κλπ.

 

Σχετικά με αυτό το θέμα θέλουμε να σας επισημάνουμε τα εξής:

 • Στο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) προβλέπεται σαφέστατα ότι υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας επιλέγονται για τις θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος.
 • Οι Αποφάσεις του ΣτΕ για Οργανισμούς Περιφερειών, αναφέρονται σε μια δεδομένη χρονική περίοδο και σίγουρα δεν αποτυπώνουν την μετέπειτα βούληση του νομοθέτη αφού έκτοτε έχουν γίνει  άλλες  τέσσερις βασικές τροποποιήσεις του  Υπαλληλικού Κώδικα    (Ν. 3528/2007):
 1. με το Ν. 4024/2011
 2. με το Ν. 4275/2014 ο οποίος προβλέπει ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης να επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ
 3. με το Ν. 4301/2014 ο οποίος περιλαμβάνει χαριστική διάταξη τροποποίησης του Ν. 4275/2014 ώστε…«Κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος επιλογής για την πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων των οριζόντιων Γενικών Διευθύνσεων δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ….»
 1. και τον πρόσφατο Ν.4369/2016 που προβλέπει ότι οι υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας:
  • Εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης
  • Επιλέγονται για τις θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος.

 

 • Οι παραπάνω νόμοι και ειδικά ο τελευταίος και ισχύων,  αποτυπώνουν με απόλυτη σαφήνεια, χωρίς αστερίσκους και περίεργες πολύπλοκες ερμηνείες, ότι οι υπάλληλοι της ΠΕ και της ΤΕ κατηγορίας θεωρούνται και αντιμετωπίζονται ως στελέχη των Υπηρεσιών του Δημοσίου. Ως απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα πτυχία τους μοριοδοτούνται με την ίδια διαδικασία και η επιλογή προϊσταμένων στηρίζεται στην αξιολόγηση που περιλαμβάνει αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια και συγκεκριμένα:

α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης,

β) μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης,

γ) μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης

έχοντας στόχο να αναδειχθούν σε θέσεις ευθύνης οι πλέον άξιοι και ικανοί υπάλληλοι.

 • Είναι ξεκάθαρη η βούληση της Πολιτείας να αξιοποιήσει το σύνολο του στελεχιακού της δυναμικού και μάλιστα επεκτείνει τη δυνατότητα αυτή σε αποφοίτους κολεγίων, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί μόνο επαγγελματική και όχι ακαδημαϊκή ισοτιμία (Π.Δ. 50/2001 Κωδικοποίηση προσοντολογίου αρθ. 26 παρ.11).

 

Επιβάλλεται ακόμη να ληφθούν υπόψη:

 

 • Ότι τα ΤΕΙ όπως και τα Πανεπιστήμια ανήκουν στην Τριτοβάθμια Ανώτατη Εκπαίδευση, το πτυχίο τους αποτελεί βασικό τίτλο σπουδών και οι απόφοιτοί τους αμφότεροι έχουν την δυνατότητα σπουδών μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου (Ν.2916/2001, Ν.3549/2007, Ν.3685/2008).  Ο Ν. 4009/2011 αναφέρει ότι: Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια»  και  β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.»
 • Η εγκύκλιος υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/οικ.17520/29-05-2017 (ΑΔΑ: 6ΜΜ1465ΧΘΨ-Φ7Γ) «Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα», αναφέρει ξεκάθαρα ότι για τις θέσεις ευθύνης οργανικών μονάδων (Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος) επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή TE, κάτι που επιμελώς αποσιωπάται.

 

 • Γνωμοδοτήσεις του ΣτΕ, ενδεικτικά η υπ’ αρ. 256/2010 για τον Ο.Ε.Υ. της αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, όπου αναφέρεται ότι:
 • Άρθρο 24 «…νομίμως και σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη……..ορίζεται στο άρθρο 21 του …….στις Διευθύνσεις της αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας προΐστανται υπάλληλοι  των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ. Επίσης για τους ίδιους λόγους νομίμως ορίζεται …….ότι στα Τμήματα των Διευθύνσεων προΐστανται κατά κανόνα υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ …….και εν ελλείψει αυτών υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ».
 • Άρθρο 25 «……συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, στη δημόσια διοίκηση, είναι, καταρχήν, επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων από υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ μόνον, όμως εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ, οι οποίοι κατέχουν τον ίδιο τουλάχιστο βαθμό…… και να ορισθεί ότι εν ελλείψει των κατηγοριών αυτών υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ».

Είναι πλέον σαφέστατο ότι ο όρος «εν ελλείψει» δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την ΤΕ κατηγορία.

Αντίστοιχο θέμα που δημιουργήθηκε στους Οργανισμούς των Νοσοκομείων, αντιμετωπίσθηκε και επιλύθηκε με τον Ν. 4272/2014, αρθρ. 26 που αναφέρει ότι: ….«για τις θέσεις ευθύνης……για τις οποίες προβλέπεται να καταλαμβάνονται από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ ισχύει η διαζευκτική δυνατότητα επιλογής των προϊσταμένων αυτών».

 

Τέλος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι με τα άρθρα 84-89 του Ν. 4369/2016 καταργούνται «de facto»  οι διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 3528/2007 αφού από το σύνολο των διατάξεων καθίσταται έκδηλη η βούληση του νομοθέτη στην απόδοση ίσων ευκαιριών σε όλα τα στελέχη της διοίκησης προβλέποντας την διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, την αξιολόγηση και μοριοδότηση των υποψηφίων και αναφέροντας σαφέστατα τις κατηγορίες υπαλλήλων που προβλέπεται να προΐστανται.                          

Ύστερα από τα παραπάνω και έχοντας γνώση της τακτικής των πιέσεων και μεθοδεύσεων που ασκούνται προκειμένου να επιτευχθεί ο αποκλεισμός των ΤΕ υπαλλήλων από την διαδικασία αξιολόγησης για την επιλογή προϊσταμένων,

 

Καλούμε

τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειάρχες και Δημάρχους, να μην ενδώσουν και συναινέσουν σε τακτικές που εξυπηρετούν μόνο συντεχνιακά συμφέροντα και προσωπικές σκοπιμότητες, τακτικές που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το Δημόσιο συμφέρον, αποτελούν τροχοπέδη στην ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και των Υπηρεσιών των οποίων προΐστανται, αφού προσπαθούν να καταδικάσουν σε στασιμότητα σημαντικά στελέχη τους και να τους στερήσουν το όραμα και την προσπάθεια για κάθε είδους βελτίωση, ακυρώνοντας κάθε προοπτική εξέλιξής τους στην ιεραρχία.

Καλούμε

τα Υπουργεία Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εσωτερικών επειδή η αντιμετώπιση της ΤΕ κατηγορίας έχει πλέον αποκτήσει ρατσιστικά χαρακτηριστικά, να διατυπώσουν άμεσα και ξεκάθαρα προς κάθε ενδιαφερόμενο, την δυνατότητα συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής προϊσταμένων των υπαλλήλων της ΤΕ κατηγορίας, που άλλωστε επιβάλλεται να γίνεται  αποκλειστικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4369/2016 που προβλέπει μοριοδότηση με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια, κάνοντας πράξη τις εξαγγελίες περί τερματισμού πελατειακών σχέσεων και εξυπηρέτησης μικροπολιτικών συμφερόντων.