Κατηγορία: Χρήσιμα Κατηγορία

Επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ

Αναρτήθηκαν, στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ, σε επεξεργάσιμη μορφή, προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, τα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων άνω και κάτω…

ΕΑΑΔΗΣΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ν. 4782/2021

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΑΑΔΗΣΥ η διαδικασία επικαιροποίησης των όρων των υποδειγμάτων και προτύπων τευχών διακηρύξεων που έχει εκδώσει η Αρχή, προκειμένου να ενσωματωθούν σε αυτά οι ευρείας έκτασης τροποποιήσεις…

ΕΑΑΔΗΣΥ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4782/2021

Σε συνέχεια της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ν. 4782/2021 “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της…

×